Kronomagasinet 1 (del av Inre hamnen)

Detaljplan för fastigheten Kronomagasinet 1 med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad användning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter i en attraktiv stadsmiljö. Området ska ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och ett utvecklat användande av vattnet för rekreation och stadsliv utmed Motala ström. Nya kanaler och parker ska anläggas och gestaltas så att de blir en målpunkt för alla stadens invånare.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 oktober 2014.

Samrådstiden var den 4 juli - 23 september 2016.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning 3 juli - 18 september 2017.

Läs mera i programmet för Inre hamnen.

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om godkännande av detaljplanen den 17 april 2018. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 18 juni 2018, § 107.

Utredningar 

Huvudstudie Pdf, 5.5 MB.

Bilaga 1. Ansvarsutredning Pdf, 393.9 kB.

Bilaga 2. Riskbedömning Pdf, 7.7 MB.

Bilaga 3. Hydrogeologiska förhållanden Pdf, 4.5 MB.

Bilaga 4. Geofysiska Pdf, 778.4 kB.

Bilaga 5. Resultatrapport Rutnätsprovtagning 2016-04-18 Pdf, 4 MB.

Bilaga 5:1 Pdf, 1.8 MB.

Bilaga 5:2 koordinater Pdf, 266.3 kB.

Bilaga 5:3 klassningstabell+ fältanteckningar Pdf, 2.7 MB.

Bilaga 5:4 PM geofysik inkl bilagor Pdf, 68.1 MB.

Bilaga 5:5 Samtolkning Pdf, 1.1 MB.

Bilaga 5:6 Samtliga Analysprotokoll Pdf, 1.1 MB.

Bilaga 6. Teknisk rapport - undersökning av jord och vatten Pdf, 7 MB.

Bilaga 7. Teknisk rapport grundvatten Pdf, 9.6 MB.

Bilaga 9. Spridningsberäkningar gasverksområdet rev 170118 Pdf, 347.7 kB.

Bilaga 10. Uttagsrapport samt indatablankett - Park & Byggnader Pdf, 3 MB.

Bilaga 11. Känslighetsanalys av riktvärden Pdf, 146.6 kB.

Bilaga 12. Förekomst av fri fas Pdf, 233.4 kB.

Bilaga 15. PAH-M-föroreningar djupare jordlager Pdf, 7.9 MB.

Bilaga 16. Mätbara åtgärdsmål Pdf, 27.6 kB.

Bilaga 17. Riskvärderingsworkshop Pdf, 116.2 kB.

Bilaga 18. Kostnader för miljökontroll vid schaktning Pdf, 8.6 kB.

Bilaga 19. Kostnader för saneringsspont Pdf, 8.6 kB.

Bilaga 20. Åtgärdsutredning Pdf, 9.4 MB.

Bilaga 21. Sedimentprovtagning Pdf, 8.8 MB.

Bilaga 22. Platsspecifika riktvärden för bostäder och parkmark Pdf, 78.6 kB.

Bilaga 23. Klimatkalkyl Pdf, 316.2 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.