Kullerstad 2:3, Skärblacka

Detaljplan för del av fastigheten Kullerstad 2:3 med närområde inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet samt bostads-bebyggelse inom planområdet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 december 2015.

Samråd

Samrådstiden var den 2 december 2018 - 6 februari 2019.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning under perioden 26 augusti - 16 september 2019.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 10 december 2019, § 264.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 3 januari 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 332.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 6.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 708.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 904.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 777.8 kB)

Utredningar

Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 203.6 kB)
Teknisk utredningPDF (pdf, 1.6 MB)
Arkeologisk förundersökningPDF (pdf, 122.4 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.