Lindö 2:20 och Lindö 2:1, Lindö

Detaljplan för fastigheten Lindö 2:20 och del av fastigheten Lindö 2:1 inom Lindö i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskola samt bostäder i den mån det går utan att tappa viktiga natur- och rekreationsvärden och samtidigt beakta kulturmiljön.

Planbesked

Den 20 november 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 20 november 2018.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Emma Wester
planarkitekt
011-15 67 64

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.