Linjen 1, Linjen 2 och Linjen 3, Ektorp

Detaljplan för fastigheterna Linjen 1, Linjen 2 och Linjen 3 inom Ektorp i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning i området längs Skarphagsleden.

Planbesked

Den 21 mars 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2019.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.