Ljura 1:1 och Ljura 1:2 (Räddningsstation), Ljura

Detaljplan för del av fastigheterna Ljura 1:1 och Ljura 1:2 (Räddningsstation) inom Ljura i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en räddningsstation. De verksamheter som ska inrymmas inom räddningsstationen är en brandstation och SOS-räddningscentral, med kommunikationsmast. Med hänsyn till det exponerade läget i stadsbilden och verksamhetens samhällsfunktion ska räddningsstationen utformas med en hög arkitektonisk nivå.

Planbesked

Den 10 oktober 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 september 2018.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Den 2 december 2019 - 27 januari 2020 var planförslaget ute på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 648 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 7.6 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 818.4 kB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 6.3 MB)
KungörelsePDF (pdf, 471.2 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning/Granskning

Den 22 juni - 17 augusti 2020 är planförslaget ute på granskning och finns, under denna tid, tillgänglig i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de lämnas senast den 17 augusti 2020. Synpunkter måste lämnas skriftligt genom brev eller e-post och innehålla ditt namn och din adress. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 759.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 14.1 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 802.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 646.9 kB)
KungörelsePDF (pdf, 133.3 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2PDF (pdf, 3.1 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 3.9 MB) (uppdaterad sen samrådsskedet)

Kvalitativ riskbedömning - Söderleden - Farligt godsPDF (pdf, 1.5 MB)
Lokaliseringsutredning Södra räddningsstationenPDF (pdf, 2.4 MB)
Översiktlig geoteknisk undersökningPDF (pdf, 1.4 MB)
Översiktlig miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 1.6 MB)
Riskutredning SöderledenPDF (pdf, 2.1 MB)
Geoteknisk utredningPDF (pdf, 461.1 kB) (ny utredning till granskningsskedet)

Kontakt

Emma Wester
planarkitekt
011-15 67 64

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.