Manhem 2:9, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Manhem 2:9 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Detaljplanen medger varierade boendemiljöer i form av friliggande småhus, parhus, kedjehus och radhus. Det är viktigt att värna om områdets landskapsbild och anpassa bebyggelsen till områdets natur- och topografiförhållanden.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja del av planarbetet den 27 januari 2015. Uppdraget ingick då i detaljplanen för Sidus 1:7 och Sidus 6:7.

Den 26 januari 2016 fick stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att göra en egen detaljplan för området Manhem 2:9.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 16 oktober - 27 november 2017.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 12 november - 3 december 2018.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 11 juni 2019, § 136.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

  • Den 29 augusti 2019 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandet.
  • Mark- och miljödomstolens beslut har inte överklagats och därmed vinner detaljplanen laga kraft.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 19 september 2019.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 606.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.8 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 741.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.5 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 2.1 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

BullerutredningPDF (pdf, 1.2 MB)
Geoteknisk inventeringPDF (pdf, 1010.2 kB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 3.3 MB)
Teknisk utredningPDF (pdf, 1.9 MB)
Övergripande riskutredningPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se