Marmorbrottet 1:21, Kolmården

Detaljplan för del av fastigheten Marmorbrottet 1:21 inom Kolmården i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av del av parken för en berg- och dalbana, kallad Wildfire. Berg- och dalbanan är redan uppförd efter tidigare utfärdat bygglov (BMN 2014-1585). Bygglovet har efter överklagan upphävts enligt dom i Mark- och miljööverdomstolen (mål nummer P 6782-15) med skälet att bygglovet bör föregås av detaljplanering där åtgärdens miljöpåverkan och åtgärder för att motverka eventuella negativa effekter kan belysas.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (numera samhällbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 november 2016.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (numera samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 17 februari - 17 mars 2017.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 10 april - 4 maj 2017.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Kommunfullmäktige tog beslut om att anta detaljplanen den 19 juni 2017, § 106. Sista dag för överklagande var den 11 juli 2017.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden (numera samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (numera samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagat och har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 3 april 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa tre överklaganden och avslå överklagande i övrigt. Klaganden hade till och med den 24 april 2018 på sig att överklaga mark- och miljödomstolens beslut.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och skickades över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Den 19 juni 2018 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står därför fast, vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 19 juni 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 388.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 7.4 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 965.5 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 864.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredning

Trafik, buller och miljöutredningPDF (pdf, 3.7 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se