Nordanskog 1:1 (Arkösunds camping), Arkösund

Detaljplan för del av fastigheten Nordanskog 1:1 (Arkösunds camping) inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av campingområdet med större uppställningsytor för husvagnar, husbilar och stugor.

Planbesked

Den 10 oktober 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2018.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ändra planområdet den 23 juni 2021.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Stina Andersson
planarkitekt
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.