Nordanskog 1:1 (Hällmarksvägens förlängning), Arkösund

Detaljplan för del av fastigheten Nordanskog 1:1 (Hällmarksvägens förlängning) inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för väganslutning till befintliga bostadsfastigheter i Arkösund.

Planbesked

Planområdet har tidigare varit del av uppdraget för detaljplanen för del av fastigheten Nordanskog 1:1 (Arkösunds camping). Tidigare beslut om uppdrag togs via delegation 2021-06-23, § 1. I och med att detaljplanen för Arkösunds camping avslutas, föreslås ett nytt uppdrag som omfattar väganslutningen till bostadsfastigheterna.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 maj 2022.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Stina Andersson
planarkitekt
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.