Nordanskog 1:32, Nordanskog 2:1 och Gåsåker 2:1 (Arkösund centrum), Arkösund

Detaljplan för fastigheterna Nordanskog 1:32, Nordanskog 2:1 och Gåsåker 2:1 med närområde (Arkösund centrum) inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av centrala Arkösund med bostäder och service samt möjliggöra återställandet av en farbar vattenförbindelse mellan Beckmansviken och Lindöviken.

Planbesked

Den 16 januari 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2018.

Samråd
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Magnus Gullstrand
planarkitekt
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.