Norrköpings-Ingelstad 1:1 (ny huvudgata Stockholmsvägen - Koppargatan), Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 med närområde (ny huvudgata Stockholmsvägen - Koppargatan) inom Ingelsta i Norrköping

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för en ny vägkoppling från Stockholmsvägen och västerut till Koppargatan i höjd med kvarteret Silvret för att öka framkomligheten till området.

Den nya huvudgatan skapar fler alternativa vägar för trafiken att ta sig fram till målpunkterna. Målpunkter i området är både industrier, stormarknader och andra verksamheter. De kommersiella aktörernas intresse ligger främst i att kunder och transporter får en mer direkt infart till området utan att först behöva köra runt hela stadsdelen. Huvuddelen av trafiken till området kommer söderifrån på vardagen medan tillströmningen norrifrån ökar under helger. Här finns även ett kommunalt intresse av att sänka farten i området och att få till en bättre fördelning av trafiken, främst norrifrån.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 september 2012.

Samråd

Samrådstiden var den 29 mars - 15 maj 2017.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 677.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 119.6 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning

Vi avvaktar besked från tekniska nämnden (beställaren). Detaljplanearbetet är vilande tillsvidare.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.