Ormen, Kneippen

Detaljplan för kvarteret Ormen med närområde inom Kneippen i Norrköping

En karta över Kneippen där planområdet är utmarkerat. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna att omvandla mark för industriändamål till bostadsändamål inom Kneippen i Norrköping.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 2 februari 2010, § 5 antagit detaljplan för kvarteret Ormen med närområde inom Kneippen i Norrköpings kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft den 2 september 2010.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 3.3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 846.6 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 881.4 kB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), detaljplanering om ni vill ta del av dem.

Upplysningar

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

Kontakt