Östra Eneby 1:1 (Svärtinge Skogsbacke / Östra Ryssnäs), Svärtinge

Detaljplan för fastigheten Östra Eneby 1:1 med närområde (Östra Ryssnäs) inom Svärtinge i Norrköpings kommun

Syfte

Skogsfastigheten Östra Eneby 1:1 med närområde väster om Svärtinge gränsar till befintlig bebyggelse i ett attraktivt läge utmed sjön Glan. Ny detaljplan ska utreda möjligheten att bebygga skogsbacken med bostadshus som en förlängning av Svärtinge västerut. Området är kuperat och består av skogsmark. Genom att anpassa ny bebyggelse efter terräng och natur kan bostäderna få unika kvalitéer. Sammanhängande grönstråk blir viktiga för att skapa en attraktiv boendemiljö samtidigt som de allmänna intressena tillgodoses. Under arbetets gång har området fått namnet Östra Ryssnäs.

Östra Ryssnäs blir Svärtinge Skogsbacke

Området utvecklas gemensamt av markägarna Norrköpings kommun och Östra Ryssnäs AB. Efter planens antagande har områdets namn fastställts till Svärtinge Skogsbacke.

Information om bostäder och tomter

Tomtkön - Norrköpings kommun

Svärtinge Skogsbacke

Laga kraft

Detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (Östra Ryssnäs) inom Svärtinge i Norrköpings kommun har antagits av kommunfullmäktige den 26 mars 2012, § 38, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 5 april 2012.

Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2012, § 38 har överklagats till länsstyrelsen.

Den 18 mars 2013 beslutade Länsstyrelsen upphäva den del av planen som markerats på karta och som utgör allmän plats, huvudgata, belägen på Svärtinge 3:1 och 7:1, och som ansluter till Myrvägen.

Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt i ärendet.

Länsstyrelsens beslut den 18 mars 2013 har överklagats i rätt tid till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Den 25 november 2013 avvisade mark- och miljödomstolen överklagandena rörande den del av detaljplanen som länsstyrelsen har upphävt.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena i övrigt.

Beslutet har vunnit laga kraft den 17 december 2013.

Karta med markerad upphävd del av planenPDF (pdf, 357.4 kB)

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 3.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 538.9 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 409.1 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 845.9 kB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 6.2 MB)
SkötselplanPDF (pdf, 1.2 MB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen och utlåtandet.

Underlag

NaturinventeringPDF (pdf, 434.1 kB)
Naturinventering - kartaPDF (pdf, 788 kB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

Kontakt