Ramnö 1:1, Arkösund

Detaljplan för fastigheten Ramnö 1:1 inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av kraftverksområde till världskulturmuseum, bostäder både för permanent boende och sommarboende, samhällsservice, marina, hotell, konferenscenter, restauranger med mera.

Planbesked

Den 11 juni 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Den 12 maj 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden ett nytt planbesked att kommunen avser att inleda planarbete. Ett nytt planbesked var aktuellt beroende på att stadsbyggnadsvision och förtätningsgraden har ändrats sedan tidigare planbesked.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 december 2019 och då inledas med ett program.

Samhällsbyggnadskontoret fick ett nytt uppdrag att påbörja planarbetet med ett program den 12 maj 2020. Ett nytt uppdrag var aktuellt beroende på att stadsbyggnadsvision och förtätningsgraden har ändrats sedan planuppdraget 2019.

Se program Ramnö 1:1.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.