Rapsbaggen 2, Smedby

Detaljplan för fastigheten Rapsbaggen 2 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är möjliggöra användning skola inom fastigheten samt ändring av tillåten byggnadshöjd till att uppföra förskolebyggnad i två plan som frigör mer markyta för utevistelse.

Planbesked

Den 13 oktober 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 oktober 2020.

Samhällsplaneringsnämnden avslutade uppdraget om detaljplan den 22 april 2022.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.