RÅSSLA 1:76 (söder om Torsvägen), Krokek

Detaljplan för del av fastigheten RÅSSLA 1:76 söder om Torsvägen med närområde inom Krokek i Norrköping

Solen lyser genom en skog.

Syfte

I Krokek finns idag ett stort behov av nya förskoleplatser. Behovet avseniorboende är också stort då det finns intresse från många Krokeksbor att bo kvar i Krokek när de blir äldre.

Syftet med detaljplanen är att pröva utbyggnad av förskola och bostäder på del av fastigheten Råssla 1:76 med närområde, söder om Torsvägen.

I planområdet ingår även del av fastigheten Råssla 1:76 söder omBorgmästarvägen. Syftet med detaljplanen för detta område är att göra enplanändring så att mark avsatt för radhus i gällande plan istället ska kunnabebyggas med friliggande villor och/eller parhus.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 10 mars 2010 § 31, antagit detaljplan för del av fastigheten RÅSSLA 1:76 söder om Torsvägen med närområde inom Krokek i Norrköping.

Beslutet vann laga kraft den 27 juli 2010.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta detaljplannering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

För tillgång till övriga handlingar kontakta:

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

Kontakt