Reläet 18, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Reläet 18 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökad handelsverksamhet samt möjliggöra centrumverksamhet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 december 2016.

Planarbetet har inletts med Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping.

Samråd

Den 18 december 2019 - 11 februari 2020 var planförslaget ute på samråd.

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 15 maj - 8 juni 2020.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om anta detaljplanen den 16 november 2021, § 200.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 16 december 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 492.5 kB.
Planbeskrivning Pdf, 4.5 MB.
Behovsbedömning Pdf, 705.2 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 692.1 kB.

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.