Reläet 18, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Reläet 18 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökad handelsverksamhet samt möjliggöra centrumverksamhet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 december 2016.

Planarbetet har inletts med Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping.

Samråd

Den 18 december 2019 - 11 februari 2020 var planförslaget ute på samråd.

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 15 maj - 8 juni 2020.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om anta detaljplanen den 16 november 2021, § 200.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 16 december 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 492.5 kB. (Pdf, 492.5 kB)
Planbeskrivning Pdf, 4.5 MB. (Pdf, 4.5 MB)
Behovsbedömning Pdf, 705.2 kB. (Pdf, 705.2 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)
Granskningsutlåtande Pdf, 692.1 kB. (Pdf, 692.1 kB)

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.