Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen) inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad parkeringsyta för verksamheterna inom fastigheten Citronfjärilen 8.

I samband med antagande av ny detaljplan upphävs strandskyddet för planområdet enligt 7 kap 18c § MB. Särskilt skäl nr 4 åberopas. Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas och fripassage för allmänheten bedöms kunna bibehållas mellan bäcken och planområdet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 24 februari 2004.

Samråd

Samrådstiden var den 18 februari - 4 april 2016.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 134.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.
Genomförandebeskrivning Pdf, 319 kB.
Behovsbedömning Pdf, 334.4 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning

Under samrådet har nya, försvårande, uppgifter kommit in. För närvarande finns ingen tidplan för kommande steg då utredningsarbete fortfarande pågår.

Utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.