Rosen, Gamla staden

Detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål, lokaler för centrumverksamhet, handel, kontor och även andra användningsområden som lämpar sig i ett attraktivt och centralt läge och att med ny bebyggelse återställa och läka det avrivna kvarteret i riksintresset Norrköpings innerstad, rutnätsstaden.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 1 februari 2011.

Samråd

Samrådstiden var den 28 november 2014 - 15 januari 2015.

Ett samråd hölls även den 25 september - 6 november 2012.

Bearbetning inför utställning
Utställning

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 6 mars - 3 april 2017.

Bearbetning inför antagande

Planförslaget bearbetas inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 12 maj 2020, § 112.

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 11 mars 2021 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena. Sista dag att överklaga mark- och miljödomstolens beslut var den 1 april 2021.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och har skickats över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Den 3 september 2021 beslutade Mark- och miljödomstolen att inte ge prövningstillstånd. Därför står mark- och miljödomstolens dom från den 11 mars 2021 fast.
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 3 september 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 564.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.
Genomförandebeskrivning Pdf, 794 kB.
Behovsbedömning Pdf, 892.9 kB.
Samrådsredogörelse 1 Pdf, 641.9 kB.
Gestaltningsprogram Pdf, 2 MB.
Samrådsredogörelse 2 Pdf, 984.1 kB.
Utlåtande Pdf, 2.5 MB.
Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.