Rosen, Gamla staden

Detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål, lokaler för centrumverksamhet, handel, kontor och även andra användningsområden som lämpar sig i ett attraktivt och centralt läge och att med ny bebyggelse återställa och läka det avrivna kvarteret i riksintresset Norrköpings innerstad, rutnätsstaden.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 1 februari 2011.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 28 november 2014 - 15 januari 2015.

Samrådshandlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 574.9 kB)

GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.2 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 326.4 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 322.1 kB)

Ett samråd hölls även den 25 september - 6 november 2012.

Samrådshandlingar 2012

Plankarta 2012PDF (pdf, 1009.8 kB)

Planbeskrivning 2012PDF (pdf, 1.1 MB)

Genomförandebeskrivning 2012PDF (pdf, 256.1 kB)

Behovsbedömning 2012PDF (pdf, 254.8 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 6 mars - 3 april 2017.

Utställningshandlingar:

Plankarta med bestämmelserPDF (pdf, 522.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 316.5 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 343.1 kB)

GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.3 MB)

Samrådsredogörelse 1PDF (pdf, 285.3 kB)

Samrådsredogörelse 2PDF (pdf, 608.5 kB)

KungörelsePDF (pdf, 111.4 kB)

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Planförslaget bearbetas inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under utställningen redovisas i ett utlåtande.

När utställningen är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se