Sankt Johannes 2:1 (Södra Vrinnevi), Vrinnevi, del 2

Detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 2:1 med närområde (Södra Vrinnevi) inom Vrinnevi och Kårtorp, del 2

Syftet med detaljplanen är att planera för bostadsbebyggelse i ett natur- och stadsnära läge. Stor vikt har lagts på att anpassa området efter de natur och kulturvärden som finns i området.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 oktober 2007.

Samråd

Samrådstiden var den 18 juni - 26 augusti 2009.

Bearbetning inför utställning
Utställning

Utställningstiden var den 2 - 30 maj 2011. Efter utställningen delades detaljplanen. Del 1 av detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 september 2012, § 141. Beslutet vann laga kraft den 25 oktober 2012.

Utställningshandlingar:
Plankarta Pdf, 627.6 kB.
Planbeskrivning Pdf, 659.2 kB.
Genomförandebeskrivning Pdf, 321.9 kB.
Behovsbedömning Pdf, 350.7 kB.
Skötselplan Pdf, 569 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Bearbetning inför antagande

Planarbetet är vilande.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.