Sankt Johannes 4:6, Tingstad

Detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:6 inom Tingstad i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra friliggande en- eller tvåbostadshus.

Planbesked

Den 14 maj 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 7 april 2020.

Samråd

Samrådstiden var den 9 september - 21 oktober 2020.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 20 januari - 10 februari 2021.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 16 mars 2021, § 54.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 19 april 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 291.7 kB. (Pdf, 291.7 kB)
Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 269.3 kB. (Pdf, 269.3 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 308.9 kB. (Pdf, 308.9 kB)
Granskningsutlåtande Pdf, 279.3 kB. (Pdf, 279.3 kB)

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.