Skeppet 13, Östantill

Detaljplan för del av fastigheten Skeppet 13 inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontor med publik- och kommersiell verksamhet i bottenvåningen. Vidare är det viktigt att byggnaden får ett högt arkitektoniskt värde och att den i övrigt passar in i omgivningen.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 juni 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Den 1 mars - 15 april 2019 var detaljplanen på samråd.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 6 december 2019 - 7 januari 2020.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om anta detaljplanen den 11 februari 2020, § 24.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 18 mars 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 723.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 569 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 594.5 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 552.3 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Gruppledare:
Julia Stenström Karlsson, 011-15 13 41
och
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se