Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) med närområde inom Smedby i Norrköping

Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med ytterligare bostadsbebyggelse, en kommunal park samt en förskola. Vidare anläggs en genomgående gång- och cykelväg som sammankopplar befintliga cykeltrafikleder i området.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 december 2011.

Ett program för området gjordes 2012 och godkändes. Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet den 29 januari 2013, § 11 (tidigare paragraf 285). När programmet godkändes togs även beslut om inriktning på det fortsatta detaljplanearbetet.

Program för del av Smedby 6:1 (Smedbys idrottsplats)

Samråd

Samrådstiden var den 18 maj - 2 juli 2018.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 832 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 560.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 200.6 kB)

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 10 december 2018 - 14 januari 2019.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 801.2 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 560.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 483.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 436.2 kB)
KungörelsePDF (pdf, 471.6 kB)

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 12 november 2019, § 233. Sista dag för överklagande är den 13 december 2019.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 852.1 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 2.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 382 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 301.1 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 298.9 kB)

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.