Sylten 4:24, Triangeln 12 samt Sylten 4:1, Sylten

Detaljplan för fastigheterna Sylten 4:24, Triangeln 12 samt del av fastigheten Sylten 4:1 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny skola och förskola.

Planbesked

Den 16 november 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.