Triangeln 10, Triangeln 11 och Triangeln 15, Sylten

Detaljplan för fastigheterna Triangeln 10, Triangeln 11 och Triangeln 15 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med kontor, service, kultur, idrott, hotell och med visst inslag av bostäder. Två nya allmänna gator önskas för att bryta upp kvarteret.

Planbesked

Den 19 februari 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.