Tulpanen 18, Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är möjliggöra ombyggnader av befintliga byggnader för att utöka verksamheter och medge redan befintliga avvikelser från gällande stadsplan.

Planbesked

Den 15 februari 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.