Tulpanen 18, Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping

En byggnad med stora fönster och butikslokaler i bottenplan.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare yta för handelsverksamhet, kontor och boende inom kvarteret Tulpanen.

Tillägget till detaljplanen behandlas med enkelt planförfarande.

Samrådstid

9 januari - 6 februari 2013.

Granskning

21 februari - 7 mars 2013.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 3 maj 2013, § 79, antagit detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 15 maj 2013.

Beslutet har vunnit laga kraft den 7 juni 2013.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

Gällandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 613.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 852.4 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 504.6 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 684.4 kB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

Kontakt