Vad är en detaljplan?

Detaljplaner och program

Ett detaljplaneprogram visar i stora drag förslag på vad och var man får bygga och hur mark och vatten ska användas. Till exempel var man vill bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg.

Programmet bryts sedan ned i en eller flera detaljplaner. Detaljplanen beskriver mer detaljerat hur det ska se ut. För att få bygglov måste det som ska byggas stämma överens med detaljplanen.

Ett förslag till ny detaljplan redovisas och diskuteras med alla som berörs i flera steg. Det tar oftast cirka ett år genom hela planprocessen innan en ny detaljplan är klar.

Kommunens översiktsplaner är vägledande för hur detaljplanerna utformas.

Planprocess
Planprocessen

En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta kontaktar markägare eller exploatörer samhällsbyggnadskontoret när en ny detaljplan behövs för att genomföra ett byggprojekt. I andra fall kan kommunen själv sätta igång en detaljplan, för utbyggnad av exempelvis vägar och skolor.

Ett samarbete inleds sedan mellan samhällsbyggnadskontoret och byggherren där skisser och annat underlag tas fram, ofta med konsulthjälp.

När en ansökan om planändring kommer in görs en bedömning om ansökan stämmer med kommunens översiktsplan och andra allmänna intressen. Läs mer om Ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

Det är inte säkert att planarbetet kan påbörjas med detsamma. Ibland har samhällsbyggnadskontoret inte resurser att börja planarbetet omedelbart så i vissa fall kan det dröja en tid innan planarbetet startas upp. Samhällsbyggnadskontoret meddelar sökanden om och när arbetet kan börjas och beräknas vara klart. Detta kallas för planbesked.

Uppdrag

I en uppdragsbeskrivning till stadsplaneringsnämnden föreslår samhällsbyggnadskontoret att själva planprocessen påbörjas. I uppdraget beskrivs det aktuella projektet och vad planen i huvudsak kommer att behandla. Förslag till planområde, tidplan och vilken planprocess som kommer att användas visas också.

Program

Som ett underlag till diskussion om detaljplanearbetets görs ett program som innehåller utgångspunkter och mål för arbetet. Program görs vanligtvis inte vid enkelt planförfarande och inte heller vid normalt planförfarande om det bedöms onödigt.

Samråd genomförs för programmet på samma sätt som för detaljplanen. Intresserade får ta del av informationen vid ett samrådsmöte eller öppet hus, och på kommunens hemsida.

Efter programsamrådet upprättas en samrådsredogörelse.

Plansamråd

Utifrån programsamrådet tas ett planförslag fram. Det innehåller plankarta med bestämmelser, planbeskrivning med bilder, genomförandebeskrivning och ibland även miljökonsekvensbeskrivning.

Norrköpings kommun diskuterar planförslaget med Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och vissa fall andra kommuner som berörs av förslaget.

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende, myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av förslaget ges tillfälle att föra fram synpunkter. Oftast vid ett samrådsmöte eller öppet hus.

Efter plansamrådet upprättas en samrådsredogörelse.

Granskning

Det slutliga planförslaget ställs ut för granskning under minst tre veckor i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 i Norrköping. Detta annonseras också i dagspressen och kända sakägare underrättas med brev. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen under granskningstiden.

Antagande

Detaljplanen antas normalt av samhällsplaneringsnämnden. Nämnden kan också besluta att godkänna planförslaget och därefter överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att justerat protokoll kungjorts. Det innebär cirka fyra veckor efter att samhällsplaneringsnämnden antagit planen, om den inte överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts i planförslaget och som är sakägare kan överklaga beslutet att anta planen. Länsstyrelsen prövar om den som överklagat har rätt att klaga. Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att kommunen och övriga berörda har fått del av beslutet - om ingen överklagar vidare till Mark- och miljödomstolen eller regeringen.

Överklagande till regeringen

Som sista instans kan ett ärende i vissa fall överklagas till regeringen inom tre veckor efter det att beslutet kommit den som klagat till del. Regeringens beslut vinner laga kraft omedelbart.

Fastighetsbildning och bygglov

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som stämmer överrens med den nya planen. Därefter kan bygglov ges.

Genomförandetid

När en ny plan antas ges den även en genomförandetid om högst 15 år. Efter denna tid kan kommunen, utan krav på ersättning för till exempel borttagna byggrätter, åter besluta om markanvändning i ny plan.

Plankostnad

Kostnaden för ett planarbete regleras i ett planavtal enligt fastställd taxa. Även för planbesked tas det ut en avgift. I de flesta fall är det exploatören som vill bygga på marken som betalar planavgiften.

Vem beslutar om detaljplaner?

Samhällsplaneringsnämnden är den politiska nämnd inom kommunen som fattar beslut om detaljplaner. Om detaljplanen överklagas är det länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen eller regeringen som fattar beslut.

I Norrköpings kommun är det samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för det praktiska arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

Kontakt