Varvet, Strömsholmen och gamla Tullhuset

Detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att lyfta fram potentialen i ett av stadens viktigaste och mest exponerade områden. Attraktiva och levande innerstadsmiljöer ska uppnås genom att binda ihop och förbättra stråket runt Strömmen mellan Hamnbron och Saltängsbron. Hamngatan ges karaktären av ett torg där sektionen ska rymma mer plats för vistelse på bekostnad av utrymme för biltrafik. Parken Kalvhagen förlängs ned mot Strömmen och det offentliga rummet på Strömsholmen förbättras och förbinds med norra kajen med en ny bro. Planen syftar till att skapa förutsättningar för en effektivare markanvändning i stadens mest centrala delar.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 14 juni 2011, § 109, antagit detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5 och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping. Beslutet vann laga kraft den 15 juli 2011.

Östantill 1:3 (Strömsholmen) undantogs vid beslut om antagande av Stadsplaneringsnämnden den 14 juni 2011, § 109. Del 2 av detaljplanen, Östantill 1:3 (Strömsholmen) antogs av stadsplaneringsnämnden 26 februari 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 680.9 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 804.7 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 515.9 kB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen och utlåtandet.

Kontakt