Vätet 4, Vätet 5 och Herstadberg 1:3, Kvillinge

Detaljplan för fastigheterna Vätet 4, Vätet 5 och del av Herstadberg 1:3 inom Kvillinge i Norrköping

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en byggnation av en sammanhängande logistikanläggning.

Planbesked

Den 14 september 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 september 2021, § 150.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.