Vilbergen 1:1, Vilbergen

Detaljplan för del av fastigheten Vilbergen 1:1 inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för skoländamål.

Planbesked

Den den 14 juni 2022, § 126, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.