Björkalund

Hållbart boende står i fokus när Björkalund växer fram söder om Vrinnevisjukhuset. En naturnära och familjevänlig stadsdel med 400 bostäder.


Björkalund blir en urban stadsdel nära skogen och staden. Där de lantliga omgivningarna och grönskan spelar huvudrollen, och boende upplever årstidsväxlingarna på nära håll. Samtidigt som stadens utbud finns en cykeltur på 15 minuter bort.

Unik dagvattenhantering

I framtiden finns möjligheten att utöka området med förskola, skola, affärer och annan service. Björkalund är ett av de första områdena i Norrköping där dagvattnet ska ledas via diken och dammar istället för i traditionellt ledningssystem.

Idag finns ett dike, Vrinnevidiket, som går genom hela området och mynnar ut i Ensjön. Diket ingår i Ensjöns sjösänkningsföretag som sträcker sig tillbaka till 1930-talet. För att bygga ut området med bostäder och gator måste diket flyttas och sjösänkningsföretaget omprövas för att överensstämma med de nya förutsättningarna.

Etapper klara

Etapp 1AA blev klar under 2016, och etapp 1AB fördigställdes under 2017. Planerad byggstart för etapp 1AD är till hösten 2019. Läs mer om den etappen.

Kontakt