Malmölandet

Malmölandet och Händelö är ett område för industri som ligger strategiskt med tillgång till hamn, europaväg och järnväg.

 

Kardonbanan

Som ett första steg inför Ostlänken byggs nu en ny järnväg i området, Kardonbanan, och samtidigt anläggs nya vägar och cykelvägar. Nästa steg är en ny godsbangård som ska påbörjas inom några år.

Läs mer om Kardonbanan


Planprogram

Ett planprogram för Malmölandet antogs 2017. Programmet tar ett helhetsgrepp kring utvecklingen av området, förutom järnvägsdelen är förslaget att området norr om Kardonbanan och godsbangården ska utvecklas för industriändamål.

På Malmölandet och Händelö finns höga naturvärden främst i form av ekar. På norra delen av udden på Malmölandet ligger ett naturområde som är skyddat genom Natura 2000. I planprogrammet har kommunen tittat extra noga på hur naturvärdena kan kombineras med industrier. I planförslaget ligger ett grönstråk som ska utvecklas och bevaras som förbinder Natura 2000-områdena på Malmölandet och Händelö med varandra.

Läs mer om planprogram för Malmölandet.


Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping