Framtidens Vilbergen

Vilbergen är en stadsdel som ligger cirka två kilometer från centrala Norrköping och cirka en kilometer från Vrinnevisjukhuset. Här vill vi skapa en attraktiv och grön stadsdel, med en ny bostadsnära park i området. Tanken är att det blir olika boendeformer, hyresrätt, bostadsrätt och stadsradhus.

Förslag på framtidsbild av Vilbergsgatan med trädallé, mer grönska och stadsradhus längs gata.

Förslag på framtidsbild av Vilbergsgatan med trädallé, mer grönska och stadsradhus längs gata. Så här kan det komma att se ut efter byggnation. Bilden till höger visar hur det ser ut idag. Illustrationen är framtagen av White Arkitekter.

Vad händer nu?

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 30 september 2019. Det beslutet är överklagat och ska hanteras av mark- och miljödomstolen. Kommunen avvaktar beslut i frågan innan arbetet kan fortsätta.

Ta del av detaljplanen


Frågor och svar

Vad har hänt hitintills under planprocessen?

Planprocessen började 2015 när tre fastighetsägare i området (Heimstaden Exploatering AB, Rikshem malm AB och WF i Norrköping AB) begärde en ny detaljplan. Beslut om uppdrag att inleda planarbetet togs av stadsplaneringsnämnden i april 2015.

I maj 2015 hölls en inledande medborgardialog. Ett samrådsförslag presenterades i februari 2017, under samrådstiden kom en mängd synpunkter och förslag in till kommunen.

Inför att granskningsförslaget togs fram hölls ytligare en medborgardialog under hösten 2018.

I december 2018 ställdes detaljplanen ut för granskning.

Under våren 2019 bearbetades förslaget inför att kommunens politiker ska fatta beslut om detaljplanen. 

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 11 juni 2019. Förslaget är beräknat att tas upp i kommunfullmäktige för beslut om antagande den 30 september 2019.

Varför behövs nya bostäder i Vilbergen?

I takt med att Norrköping växer och befolkningen ökar behövs nya bostäder. Vilbergen är ett populärt område två kilometer från centrala Norrköping. Här finns redan idag bra kollektivtrafikförbindelser, skola, förskolor, bibliotek, mataffär och annan service.

För att Norrköping ska växa hållbart är kommunens strategi att förtäta befintlig bebyggelse istället för att bygga på till exempel åkermark i utkanten av staden. Vilbergen är idag glest bebyggt och här finns en stor potential för ny bebyggelse. 

Genom att bygga där det redan finns utbyggd infrastruktur och service är bra för miljön. Fler människor på samma plats gör att underlaget för service så som affärer, skolor och kollektivtrafik stärks och kan utvecklas i området.

Vilken typ av ny bebyggelse planeras i Vilbergen?

Den nya bebyggelsen som planeras i Vilbergen är både i form av flerfamiljshus med lägenheter och radhus. Tanken är att det blir olika boendeformer, hyresrätt, bostadsrätt och stadsradhus.

Tanken är också att göra det möjligt att bygga på befintliga lamellhus i området. Planförslaget gör det även möjligt att bygga en förskola, nya lekparker och en ny park. Förskolan Månstenen ges möjlighet att expandera.

Vad kommer hända med befintliga vägar och cykelbanor området?

Vägar

Vilbergsgatan och Urbergsgatan kommer att rustas upp och få en högre standard med gång- och cykelbanor. Den befintliga gång- och cykelvägen som kopplar Vilbergens centrum till innerstaden via kvarteret Safiren kommer att rustas upp, så att det blir enklare att ta sig fram på cykel.

Cykelbanor

Cykelbanan kommer att flyttas närmare gatan, för att Gamla Övägen ska få en mer stadsmässig karaktär med bebyggelse och trädrader. Gatan kommer även fortsättningsvis att ha fyra körfält. Se förslag för Gamla Övägen, här under.

Detaljplanen möjliggör en ny allmän förbindelse som kopplar samman planområdet samt grönområdet utmed Söderleden till området på andra sidan Gamla Övägen och Vrinneviskogen.

Bilden visar en illustration på ett förslag på möjlig utformning för Gamla Övägen, utkast teknisk utredning. Illustration: SWECO.

Förslag på möjlig utformning för Gamla Övägen, utkast teknisk utredning. Illustration: SWECO.

Vart tar allt vatten inom området vägen vid kraftigt regn?

För att undvika översvämningar vid kraftigt regn planeras två dagvattendammar inom området. Dammen i södra delen av området blir en naturskön samlingspunkt och en del av Vilbergsparken.

Parkering

Många synpunkter som kom in under granskningen, samrådet och medborgardialogen handlade om parkeringsplatser. Det har gjorts en beräkning på behovet av antal parkeringsplatser för området enligt kommunens parkeringsriktlinjer och parkeringsnorm. 

För att möta framtidens behov av parkeringar föreslås befintliga parkeringshus i området att byggas ut. Parkering under mark föreslås under den nya bebyggelsen på flera platser. Dessutom kommer det finnas möjlighet till markparkering på flera platser i området.

  • Mindre markparkeringsytor i anslutning till gatan
  • Befintliga parkeringshus får en ökad yta och antal våningar
  • Parkering helt eller delvis under mark

Varje befintligt hus inom planområdet kommer ha tio parkeringsplatser i direkt anslutning till huset som besöksparkering och/eller handikappsparkering.

illustrationskartanPDF (pdf, 2.5 MB) kan du se en mer detaljerad bild av hur markparkeringarna kan lösas. 

Bevara och utveckla grönskan i Vilbergen

Flera synpunkter som kommit in handlade om att bevara grönska i Vilbergen.

Det kommer att bebyggas en stor bostadsnära park med plats för rekreation för både barn och vuxna, inom kvarteret Safiren. Grönområden som finns mellan husen idag kommer att bevaras.

Förslaget om att bygga nya bostäder i Vilbergen innebär att vissa grönområden kommer att försvinna. En kompletterande naturinventering har gjorts för att se hur man på bästa sätt kan kompensera de grönområden som försvinner. Till exempel kommer omkring 30 nya träd att planteras i den nya parken som planeras i kvarteret Safiren.

  • Planerad bostadsnära park
  • Denna del var planerad för bostäder i samrådsförslaget, men har inför granskningen tagits bort ur detaljplanen. Områden kan behövas för eventuell framtida utveckling av trafikplats Vilbergen.
  • Inför granskningen gjordes en kompletterande naturinventering som ger förslag på naturförstärkande åtgärder i den delen av grönområdet som föreslås vara kvar samt inom den nya parken inom kvarteret Safiren (1).
  • Kullen bevaras och får inte bebyggas enligt granskningsförslaget
  • Detaljplanen möjliggör en ny förbindelse mellan Vilbergen och Vrinneviskogen
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping