Frågor och svar om vägföreningar

Under en längre tid har det pågått ett arbete med att utreda förutsättningarna för ett kommunalt övertagande av Norrköpings största vägföreningar. Kommunfullmäktige tog beslut den 25 maj 2020 i frågorna om ansvar för vägbelysning, bidrag till föreningar samt arbetet med ett eventuellt kommunalt övertagande.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen:

 • Inte övertar ansvaret för vägar och allmänna ytor från vägföreningar. Det betyder att vägföreningarna är kvar precis som idag och har ansvaret själva.
 • Tar ägaransvar för vägbelysning i vägföreningar. Arbetet kommer ske stegvis utifrån behov i berörda områden.
 • Fortsätter ge bidrag till vägföreningar. Hur fördelningen av bidragen kommer att bli från 2021 ska tekniska nämnden besluta om.

Här har vi samlat frågor och svar som berör dig som bor där det finns en vägförening.

Vad händer nu i frågan om vägföreningarna?

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen inte ska överta ansvaret för vägar och allmäna ytor från vägföreningar. Det betyder att vägföreningarna är kvar precis som idag och har ansvaret själva.

När det gäller bidragen kommer vägföreningarna att få bidrag precis som tidigare för 2020. Hur fördelningen av bidragen kommer att bli från 2021 ska tekniska nämnden besluta om.

Brev till vägföreningarna med mer information om vad som händer kring de politiska besluten kring vägföreningar.PDF (pdf, 148.8 kB)

Vilka beslut är det som kommunen har tagit om vägföreningar?

Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2020 att kommunen:

 • Inte övertar ansvaret för vägar och allmäna ytor från vägföreningar. Det betyder att vägföreningarna är kvar precis som idag och har ansvaret själva.
 • Tar ägaransvar för vägbelysning i vägföreningar. Arbetet kommer ske stegvis utifrån behov i berörda områden.
 • Fortsätta ge bidrag till vägföreningar. Hur fördelningen av bidragen kommer att bli från 2021 ska tekniska nämnden besluta om.

Läs mer om tidigare beslut som kommunfullmäktige tagit.

Vilka beslut har kommunfullmäktige tagit före 2020?
 • 2009 –  beslut om kommunalt övertagande av huvudmannaskap i vägföreningar under särskilda förutsättningar såsom att, föreningen ansöker om kommunalt övertagande, vissa krav på vägstandard ska gälla för övertagande och att vägföreningarna ska stå för huvuddelen av kostnader kopplat till övertagandet.  Upphävt av kommunfullmäktige 25 maj 2020.
 • 2014 - beslut om Norsholm som ett pilotprojekt för kommunalt övertagande. 
 • 2019 - 27 Maj - uppdrag till samhällsplaneringsnämnden att utreda och föreslå alternativ till tidigare beslut om övertagande av enskilt huvudmannaskap 
 • 2019 - 30 September – kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att genomföra åtgärder för en budget i balans 2020 
 • 2019 - 21 Oktober –beslut om budget 2020
Vad betyder det att kommunen har beslutat att inte ta över ansvaret för vägföreningar – hur påverkar det mig som bor där det finns en vägförening?

Då fortsätter vägföreningen att ha ansvaret för drift och underhåll precis som idag.

Vägföreningen beslutar själv vilken standard som vägarna ska ha och har då också möjlighet att påverka kostnaden. Hur bidragssystemet kommer att se ut från 2021 kommer tekniska nämnden besluta om. En förändring av bidragssystemet kan påverka vägföreningarnas medlemsavgifter. Det är svårt att spekulera i hur avgifterna påverkas eftersom det är stora variationer mellan föreningarna.

Varför måste jag betala både skatt och avgift till vägföreningen?

I Sverige finns olika typer av huvudmannaskap för olika vägar. Huvudmannaskap är en juridisk term och betyder ungefär ”den som ansvarar för vägen”. Förutom de större landsvägarna som staten ansvar för finns kommunala vägar och enskilda vägar.

Vilken typ av huvudmannaskap det är fastställs i detaljplanen för området som görs utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen. När det gäller enskilda vägar har de personer som har nytta av vägen också ansvar för att den sköts. Det här gäller över hela Sverige och är alltså ingenting Norrköpings kommun hittat på.

När man köper ett hus i ett område med enskilt huvudmannaskap godkänner man samtidigt att man får en del av ansvaret för att sköta vägarna.

Det är bestämmelserna i plan och bygglagen som styr att det finns skillnader mellan olika områden och som gör att du som bor vid en enskild väg måste betala både skatt och avgift för skötseln av den enskilda vägen.

Läs mer om enskilda vägar på trafikverket.se

Vem ansvarar för gatubelysning där det finns vägföreningar?

I många områden där det finns vägföreningar hänger elledningarna i samma stolpar där gatubelysningen sitter. Den som äger elledningen har också ansvaret för stolparna. Enligt elsäkerhetslagen ska elledningarna nu grävas ner i marken. När ledningarna tas bort från stolparna har företagen som ansvarar för elledningarna inte längre ansvaret för stolparna.

I Norrköping är det E.ON som äger elledningarna. E.ON har en planering för vilka områden man ska börja gräva ner elledningarna och näst på tur står Svärtinge. I Svärtinge ska elledningarna grävas ner redan 2020.

Den 25 maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att kommunen tar ägaransvar för gatubelysning i vägföreningar. Arbetet kommer ske stegvis utifrån behov i berörda områden.

Belysning längs Trafikverkets vägar, men som ligger inom en vägförenings område vem ska ha ansvar för dessa?

Väglagen (som gäller statlig väg) är tydlig med att belysning är att se som en del av vägen och kommer därför även fortsättningsvis skötas och underhållas av Trafikverket.

Hur många vägföreningar finns inom Norrköpings kommun?

Totalt finns det cirka 250 föreningar eller samfälligheter som får kommunala bidrag, sen tillkommer det ytterligare ett antal som av olika skäl inte är berättigade till bidrag.

Hur stor är avgiften till vägföreningen?

Vägföreningen beslutar själv hur hög avgiften ska och behöver vara.

Några exempel som kommunen känner till visar på ett spann mellan 1000 – 5000 kronor per år och medlem. Avgiften kan vara olika för fastighetsägare i en förening beroende på så kallade andelstal som ska ge en rättvis fördelning utifrån hur mycket fastigheten använder vägarna eller andra gemensamma anläggningar. 

Varför är det vanligast med vägföreningar på landsbygden?

Dagens vägföreningar har ofta en lång historia och bildades under en tid där plan- och bygglagstiftningen såg annorlunda ut. Idag regleras vem som har ansvaret för vägar i detaljplaner och i nya områden är huvudprincipen att kommunen är huvudman.

Förr hade man så kallade stadsplaner inne i tätorten och byggnadsplaner i samhällen utanför tätorten och då gällde principen att kommunen var väghållare i områden med stadsplan och vägföreningar där det fanns byggnadsplaner. Konsekvensen har blivit att det är vanligare med vägföreningar på landsbygden och i tätorterna utanför staden, än inne i städerna.

I Norrköping finns flera exempel på väg- och samfällighetsföreningar även inom tätorten. Kartbilden nedan visar var det finns så kallade gemensamhetsanläggningar inom Norrköpings tätort. En gemensamhetsanläggning kan vara till exempel en ledning, en väg eller ett grönområde som en grupp människor gemensamt ansvarar för.


Kartbild som visar var det finns samfällighetsföreningar och vägföreningar i Norrköping
Vilka bidrag får vägföreningarna?

De allra flesta vägföreningarna får bidrag från staten. I takt med att de statliga bidragen sjunkit har frågan om kommunala bidrag och kommunalt övertagande blivit mer aktuell.

Idag ger Norrköpings kommun bidrag till vägföreningar i form av pengar och tjänster till ett sammanlagt värde av cirka 11 miljoner kronor per år.

Hur ser dagens bidragssystem ut?

Hur fördelningen av bidragen kommer att bli från 2021 ska tekniska nämnden besluta om. Dagens bidragssystem bygger på nedanstående beslut som kommunfullmäktige har upphävt:

 • 1997 – Kommunfullmäktige beslutar om att ett driftsbidrag ska betalas ut till föreningar där kommunen tidigare utfört drift och underhåll av vägar. Bidragsbelopp öronmärks för dessa föreningar.
 • 1983 – Kommunfullmäktige beslutar om grund för bidragsberäkning (drift och underhåll) till samfälligheter som är berättigade till stadsbidrag.
 • 2000 – Kommunfullmäktige beslutar om iståndsättningsbidrag (för särskilda förbättringsåtgärder), om bidraget ryms i tekniska nämndens budget.

Utöver detta får vägföreningarna drift och underhåll för skötsel av grönområden, samt el och drift av belysningsanläggningar.

Det finns också två sökbara bidrag för ”säkra skolvägar” respektive ”tillgänglighetsanpassning av lekplatser”.

Vägföreningarna får dessutom statliga bidrag via Trafikverket.