Behandling av personuppgifter

Norrköpings kommun vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Inom Norrköpings kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service som du har rätt till. Personuppgiftsbehandlingen regleras av dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post eller när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Inom Norrköpings kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är anställd, elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är Norrköpingsbo och har kontakt med kommunens verksamheter.

Det kan till exempel vara för att:

 • Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård.
 • Hantera den egna personalen i personal- och lönesystem.
 • Utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, till exempel hantera bygglov och planera mark.
 • Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
 • Utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel.
 • Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning och flyktingmottagande.
 • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.
 • Genomföra val.
 • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, till exempel för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • Informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
 • Rekrytera nya medarbetare.
 • Genomföra upphandling.


Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen och de lagliga grunder som anges där.
Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Norrköpings kommun är en myndighet och ska följa offentlighets- och sekretesslagens samt arkivlagens regler för hantering av allmänna handlingar. Information som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar. Om uppgifterna inte omfattas av sekretess lämnas de ut om någon begär det. Det betyder att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Personuppgifter bevaras om det inte finns särskilda beslut om att de ska gallras (slängas). Det finns dokumenthanteringsplaner hos nämnderna och bolagen som anger vad som gäller om gallring. Där framgår om och när handlingar, som kan innehålla personuppgifter, får gallras.

Myndigheter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter en prövning, eller när vi är skyldiga att dela dem enligt lag, till dem som behöver ta del av uppgifterna på grund av att de utför en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, såsom Polismyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket, Lantmäteriet, Arbetsförmedlingen, SEB, Arbetsmiljöverk, CSN, Kronofogden, Domstolar etcetera.

Personuppgiftsbiträden

Norrköpings kommun kan också anlita utomstående leverantörer för att sköta till exempel drift och förvaltning av våra system, så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde kan behöva ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Norrköpings kommun förpliktar alltid sina leverantörer att följa den gällande integritetslagstiftningen.

Offentlighetsprincipen

Norrköpings kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, även sådana som innehåller personuppgifter, som ges in till Norrköpings kommun kan komma att lämnas ut till den som begär det. Om en person begär ut en allmän handling görs alltid en sekretessprövning och om personuppgifterna anses vara sekretessbelagda lämnas de inte ut till tredje part.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta en tjänsteperson anonymt ska du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir allmän handling.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med kommunen, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier. Det innebär att Norrköping kommun aldrig via sociala medier svarar på frågor som rör individärenden inom till exempel socialtjänst eller barnomsorg.

Överföring till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området. I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/ESS sker det bara om berört land har en så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen. Norrköpings kommun undviker att överföra personuppgifter till tredje land i så hög utsträckning som möjligt. Om kommunen behöver överföra dina uppgifter till tredje land så får du reda på det.

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Norrköpings kommun, fyller du i blanketten begäran om registerutdrag och skickar till oss. Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i den för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan. Om du har rätt att begära för andra än dig själv, till exempel som vårdnadshavare, använder du samma blankett.

För att få ett registerutdrag behöver du legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Registerutdrag skickas till folkbokföringsadressen via rekommenderat brev. Det går även bra att hämta registerutdraget hos Kontaktcenter efter legitimering. Registerutdraget ska levereras till dig inom en månad.

Vill du ha ut handlingarna som genereras av personuppgiftsbehandlingarna vi listat i registerutdraget så sker det genom att du gör en begäran om utlämnande av allmän handling. Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar.

Här hittar du blanketten:

Blankett för begäran om registerutdrag

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och anser att den strider mot dataskyddsförordningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Lämna ett klagomål enligt GDPR (imy.se)

Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen för dig som besökare och för att vi ska kunna analysera användningen av webbplatsen.

En kaka är en liten textfil med information som sparas på din dator, surfplatta eller mobil när du besöker en webbplats. De kakor vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är.

Läs mer om kakor

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens Kontaktcenter.

Telefon: 011-15 00 00
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se

Inom Norrköpings kommun är respektive nämnd eller styrelse i det kommunala bolag som hanterar uppgifterna personuppgiftsansvarig. Det innebär att nämnden eller styrelsen har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, säkert och korrekt sätt.

Norrköpings kommuns dataskyddsombud arbetar med att ge råd till verksamheterna och se till att reglerna om personuppgiftsbehandling följs. Dataskyddsombudet är även kontaktperson för privatpersoner och Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Kontakt

E-post: dataskyddsombud@norrkoping.se
Telefon: 011-15 33 38

Kontakt

Dataskyddsombud