Norrköpings promenader

Norrköpings stadskärna har ramats in av lindalléer sedan slutet av 1800-talet. Sedan dess har promenaderna varit ett av stadens självklara kännetecken och viktiga för Norrköpings identitet.

Träd i rad täckta med snö

Promenaderna består av Norra, Östra och Södra promenader. Sammanlagt finns det cirka 1 800 lidar. Avståndet mellan träden är nio meter och träden är mellan 120 till 160 år gamla.

Byggnadsminne och biotopskydd

Promenaderna är sedan 1994 byggnadsminne. Det betyder att de ska bevaras för framtiden. Skyddsområdet omfattar hela gaturummet.

I länsstyrelsen beslut kan man läsa följande:

 • Inom alléområdet får inte byggnader eller fasta nordningar uppföras, inte heller andra åtgärder som innebär ändring av områdets karaktär. Skyddsområdet för alléerna gäller hela gaturummet, från kvartersmark till kvartersmark.
 • Alléerna ska vårdas och underhållas så att karaktären bevaras. Vård, underhåll och föryngring ska ske enligt skötselplan och åtgärdsprogram som Norrköpings kommun upprättat. Trädfällning utan länsstyrelsens tillstånd får ske endast i enighet med åtgärdsprogrammet.

Promenaderna omfattas även av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken. Syftet är att skydda värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter. Skyddet innebär att man inte får utföra åtgärder som kan skada naturmiljön.

Länsstyrelsen prövar både frågor som berör byggnadsminnet och biotopskyddet, och ska kontaktas vid en förändring eller risk för negativ påverkan. 

Promenadernas historia

Färdas tillbaka till 1800-talets Norrköping, med hjälp av målande personbeskrivningar, kartor och bilder. Känn hur röken från industriernas skorstenar ligger tät över staden och hör hästarnas hovar mot vägen.

I sitt examensarbete skriver Linnéa Wallertz om Promenadernas uppkomst, deras syfte och status.

Läs Linnéa Wallertz examensarbete här

Svartvit bild som visar flickor som rider i promenaden

Flickor som rider på Södra promenaden år 1900. Källa: Stadsmuseet

Bilder på promenaderna genom tiderna

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek

Norra promenaden. Källa: Stadsarkivet

Promenaderna gamla bilder 1950-60 tal

Gångtrafikanter på en stilla promenad i en av promenaderna, 1950-1960. Källa: Stadsmuseet

Södra promenaden i vinterskrud, år 1910. Källa: Stadsarkivet

Promenaderna gamla bilder 1900

Flanerande människor år 1900 vid Södra promenaden. Källa: Stadsmuseet

Promenaderna gamla bilder 

Promenad i Södra promenaden. Årtal okänt. Källa: Stadsmuseet

Promenaderna gamla bilder 1960-70 tal

Norrköpings realskola, kvarteret Åsen 1960-1970. Källa: Stadsmuseet

Promenaderna gamla bilder 1960

En vårdag i Södra promenaden år 1960, Gamla staden. Källa: Stadsarkivet


Kommunens arbete och mål

Norrköpings kommuns mål är att bevara och utveckla promenaderna, och förtydliga den ursprungliga tanken om Promenaderna som ett attraktivt parkstråk. Vi ska sköta och vårda Promenaderna för dagens och morgondagens Norrköpingsbor och besökare.

Aktuellt just nu
 • Plantering av en ny promenadlin i Södra promenaden
 • Rotkartering i Östra promenaden har under hösten 2019 gjorts för att kontrollera hur träden mår

 

Senaste uppdatering: December 2019

Plan för bevarande och utveckling

Hur arbetar kommunen långsiktigt med promenadernas bevarande och utveckling?

Kommunen har under de senaste åren arbetat med att ta fram ett övergripande planeringsunderlag som beskriver hur promenaderna på bästa sätt kan bevaras och utvecklas. Nu arbetas en mer detaljeras plan fram.

De viktigaste utgångspunkterna för arbetet är:

 • Att promenaderna har mycket stora värde och potential idag och i framtiden
 • Att promenaderna bidrar med många viktiga ekosystemtjänster i den täta staden
 • Att byggnadsminnet omfattar hela gaturummet från kvartersmark till kvartersmark
 • Att se promenaderna som parkmiljöer, i stället för trädrader i en trafikmiljö, likt dess ursprungliga tanke
 • Att det finns ett tydligt samband mellan goda förutsättningar för träden och människors möjlighet att vistas, gå och cykla i promenaderna
 • Att träden har fått mindre utrymme både ovan och under mark och påverkats negativt på grund av markarbeten och trafikens utbredning

Några förslag på hur kommunen vill arbeta med att vårda och utveckla promenaderna:

 • Återplantera träd där det saknas och finns goda förutsättningar för plantering
 • Göra åtgärder som förbättrar markstrukturen, exempelvis återföra organiskt material och renovera växtbäddar
 • Minska andelen hårdgjorda ytor och trafikytor till förmån för träden
 • Undvika eller anpassa nya ledningsdragningar samt ställ höga krav på hänsyn vid gäv- och underhållsarbeten
 • Skapa mer plats för gående och cyklister, och för vistelse mellan trädraderna
 • Anpassa belysning och möblering
 • Ta tillvara på och utveckla särskilt viktiga platser och stråk
 • Förlänga och binda ihop olika delar av promenaderna
Vilken skötsel görs i Promenaderna?
Beskärning

Lindarna på Norra promenaden arkadklipps varje år. Det är cirka 1 000 träd. Arkadklippning är när trädkronorna beskärs till olika former.

Södra och Östra promenaden beskärs i intervaller mellan fem och sju år. Då är det främst torra grenar som tas bort.

Lövhantering

Alla löv tas upp. Det blir stora samlingar med löv, både på gräsytor och gång- och cykelbanor. Löven blir hala och geggigt att gå i.

Stamskott

Tre gånger om året tar vi bort alla stamskott som bildas på stammarna. Det görs under juni, juli och augusti.

Gräsklippning

Alla gräsmattor klipps när den har en maxhöjd på 10 centimeter. På våren väntar man tills vårlöken scillan har vissnat ned lite innan man klipper gräset.

Halkbekämpning

I promenaderna är alla gång- och cykelbanor prioriterade. Halkbekämpning utförs med kalciummagnesiumacetat, CMA. Vi undviker salt vilket inte är bra för träden.

Flygfoto över Norra promenaden

Norra promenaden. Bild: Norrköpings kommun

Trädens välmående idag

Hur håller kommunen koll på hur träden i promenaderna mår?

Specialister, som kallas arborister, har regelbundet gjort inventeringar av träden sedan 2007. Träd som är i sämre skick inventeras nu varje eller vartannat år. Inventeringarna är till hjälp för att bedöma om särskilda säkerhetsåtgärder som beskärning behöver utföras.

Var femte år inventeras alla träden i promenaderna. Senast det gjordes var 2015. Resultatet visade att träden i Östra promenaden och delar av Södra promenaden var i sämst skick.

Behov av föryngring

Hur och varför arbetar kommunen med att förbereda för föryngring av träden?

Att byta ut träden är en komplex uppgift, som kräver samordning och god planering för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de nya träden. Just nu planeras arbetet inför byte av träd först och främst på Östra promenaden. Föryngring av träden kommer tidigast att påbörjas 2020-2021.

Några händelser som har påverkat träden negativt:

 • Minskade utrymmen för träden både ovan och under mark
 • Trafikens utbredning
 • Fler hårdgjorda ytor
 • Fler ledningar i marken
 • Gräv- och underhållsarbeten på ledningar, gatu- och spårvagnsnät har skadat trädens rötter
Vad vet vi om promenadernas naturvärden?

För att ta reda på mer om promenadernas naturvärden har träden inventerats.

 • 2017 genomfördes en fladdermusinventering. Den visade endast en dvärgfladdermus i närheten av allén. Att fladdermöss inte finns i större utsträckning i alléerna beror på att gatubelysningen och andra stadsljus inte är bra för fladdermöss.
 • 2013 gjordes en inventering av insekter. Vid denna inventering noterades endast fyra rödlistade arter. Anledningen till ett relativt magert resultat antas vara att träden är välskötta och inte så gamla.
Kontakt
Kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping