Norrköpings promenader

Norrköpings stadskärna har ramats in av lindalléer sedan slutet av 1800-talet. Sedan dess har promenaderna varit ett av stadens självklara kännetecken och viktiga för Norrköpings identitet.

Träd i rad täckta med snö

Promenaderna består av Norra, Östra och Södra Promenaden. Sammanlagt finns det cirka 1 800 lindar som är mellan 25 och 160 år gamla.

Promenaderna är sedan 1994 byggnadsminne. Det betyder att de ska bevaras för framtiden. Skyddsområdet omfattar hela gaturummet.

I länsstyrelsen beslut kan man läsa följande:

 • Inom alléområdet får inte byggnader eller fasta anordningar uppföras, inte heller andra åtgärder som innebär ändring av områdets karaktär. Skyddsområdet för alléerna gäller hela gaturummet, från kvartersmark till kvartersmark.
 • Alléerna ska vårdas och underhållas så att karaktären bevaras. Vård, underhåll och föryngring ska ske enligt skötselplan och åtgärdsprogram som Norrköpings kommun upprättat. Trädfällning utan länsstyrelsens tillstånd får ske endast i enighet med åtgärdsprogrammet.

Promenaderna omfattas även av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken. Syftet är att skydda värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter. Skyddet innebär att man inte får utföra åtgärder som kan skada naturmiljön.

Länsstyrelsen prövar både frågor som berör byggnadsminnet och biotopskyddet, och ska kontaktas vid en förändring eller risk för negativ påverkan. 

Färdas tillbaka till 1800-talets Norrköping, med hjälp av målande personbeskrivningar, kartor och bilder. Känn hur röken från industriernas skorstenar ligger tät över staden och hör hästarnas hovar mot vägen.

I sitt examensarbete skriver Linnéa Wallertz om Promenadernas uppkomst, deras syfte och status.

Läs Linnéa Wallertz examensarbete här

Svartvit bild som visar flickor som rider i promenaden

Flickor som rider på Södra promenaden år 1900. Källa: Stadsmuseet

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek

Norra promenaden.

Norra promenaden. Källa: Stadsarkivet

Promenaderna gamla bilder 1950-60 tal

Gångtrafikanter på en stilla promenad i en av promenaderna, 1950-1960. Källa: Stadsmuseet

Södra Promenaden i vinterskrud, år 1910.

Södra Promenaden i vinterskrud, år 1910. Källa: Stadsarkivet

Promenaderna gamla bilder 1900

Flanerande människor år 1900 vid Södra Promenaden. Källa: Stadsmuseet

Promenaderna gamla bilder 

Promenad i Södra Promenaden. Årtal okänt. Källa: Stadsmuseet

Promenaderna gamla bilder 1960-70 tal

Norrköpings realskola, kvarteret Åsen 1960-1970. Källa: Stadsmuseet

Promenaderna gamla bilder 1960

En vårdag i Södra Promenaden år 1960, Gamla staden. Källa: Stadsarkivet

Kommunens arbete och mål

Norrköpings kommuns mål är att bevara och utveckla promenaderna, och förtydliga den ursprungliga tanken om promenaderna som ett attraktivt parkstråk. Vi ska sköta och vårda promenaderna för dagens och morgondagens Norrköpingsbor och besökare.

Norrköpings kommun har tagit fram ett övergripande vägledande planeringsunderlag för promenadernas bevarande och utveckling.

Här kan du ta del av Utvecklings- och bevarandeplan för Norrköpings promenader Pdf, 8.9 MB.

Beskärning

Lindarna på Norra Promenaden arkadklipps varje år. Det är cirka 1 000 träd. Arkadklippning är när trädkronorna beskärs till olika former.

Södra Promenaden beskärs i intervaller mellan fem och sju år. Då är det främst torra grenar som tas bort.

Lövhantering

Alla löv tas upp. Det blir stora samlingar med löv, både på gräsytor och gång- och cykelbanor. Löven blir hala och geggigt att gå i.

Stamskott

Tre gånger om året tar vi bort alla stamskott som bildas på stammarna. Det görs under juni, juli och augusti.

Gräsklippning

Alla gräsmattor klipps när den har en maxhöjd på 10 centimeter. På våren väntar man tills vårlöken scillan har vissnat ned lite innan man klipper gräset.

Halkbekämpning

I promenaderna är alla gång- och cykelbanor prioriterade. Halkbekämpning utförs med kalciummagnesiumacetat, CMA. Vi undviker salt vilket inte är bra för träden.

Flygfoto över Norra promenaden

Norra promenaden. Bild: Fredrik Schlyter

Hur håller kommunen koll på hur träden i promenaderna mår?

Specialister, som kallas arborister, har regelbundet gjort inventeringar av träden sedan 2007. Träd som är i sämre skick inventeras nu varje eller vartannat år. Inventeringarna är till hjälp för att bedöma om särskilda säkerhetsåtgärder som beskärning behöver utföras.

Var femte år inventeras alla träden i promenaderna.
Träden i Norra och Södra Promenaden inventerades 2021-2022.

Vi mäter årligen tillväxten på de nya träden i Östra promenaden.

 • Under 2021-2023 genomfördes ett omfattande projekt att förnya Östra promenaden. 160 gamla träd ersattes med 190 nya.
  Att byta ut träden var en komplex uppgift och som krävde god samordning och planering för att skapa de bästa förutsättningarna för de nya träden.
 •  
 • Kommunen planerar inte för något mer omfattande utbyte av träd i Promenaderna inom överskådlig tid.
  Det pågår däremot ett planeringsarbete för att genomföra förbättringar av befintliga växtbäddar i Södra Promenaden för att göra det bättre för de gamla träden som står där.

Faktorer som påverkar träden i Promenaden negativt är:

 • Minskade utrymmen för träden både ovan och under mark
 • Trafikens utbredning
 • Fler hårdgjorda ytor
 • Fler ledningar i marken
 • Gräv- och underhållsarbeten på ledningar, gatu- och spårvagnsnät har skadat trädens rötter

För att ta reda på mer om promenadernas naturvärden har träden inventerats.

 • 2017 genomfördes en fladdermusinventering. Den visade endast en dvärgfladdermus i närheten av allén. Att fladdermöss inte finns i större utsträckning i alléerna beror på att gatubelysningen och andra stadsljus inte är bra för fladdermöss.
 • 2013 gjordes en inventering av insekter. Vid denna inventering noterades endast fyra rödlistade arter. Anledningen till ett relativt magert resultat antas vara att träden är välskötta och inte så gamla.

Kontakt

Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping

Relaterat