Information inför samhällsplaneringsnämndens sammanträde

Publicerad 04 september 2019 10:39

Under samhällsplaneringsnämndens sammanträde den 10 september kommer bland annat två ärenden att diskuteras. Dels detaljplan för fastigheten Gamla Rådstugan samt detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 inom Borg.

Detaljplan för del av fastigheten Gamla Rådstugan 1 med närområde inom Gamla staden
I Industrilandskapet pågår en stor stadsomvandling sedan 1990-talet där de gamla fabriksbyggnaderna längs Motala ström fått nytt liv. Under flertalet år tillbaka har planläggning och genomförande pågått i närområdet för stråket som sträcker sig från Hörsalsparken, Gamla torget, Järnbrogatan och kvarteret Knäppingsborg, till Gamlebro och Västgötegatan, för att sedan knyta an till campusområdet vid Skvallertorget. Detta arbete är ett led i att binda samman Norrköpings innerstad och skapa en attraktivare stadskärna. Förnyelsen av kvarteret Gamla Rådstugan blir en naturlig fortsättning på den utveckling som redan sker i området och blir ett komplement till Knäppingsborg.

Det kommer att bli två nya byggnader i respektive fyra våningar ut mot Skolgatan och tre våningar mot Järnbrogatan med blandade funktioner för ett levande stadsliv. Utgångspunkten är att åstadkomma en ny bebyggelse som till sin karaktär ansluter till befintliga byggnader i kvarteret och utmed Järnbrogatan samt intilliggande kvarteret Knäppingsborg.

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 inom Borg (Klinga)
Det finns en stor efterfrågan på ny verksamhetsmark i Norrköpings kommun. Klinga är sedan 2010 utpekat i kommunens översiktsplan som ett utvecklingsområde för verksamhetsmark med ett bra geografiskt läge utmed E4. Kommunen äger marken och har tagit fram ett förslag på detaljplan som kommer att gå ut på samråd i september. Då har allmänheten möjlighet att tycka till om förslaget.

Planområdet möjliggör etablering av utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter samt mindre verksamheter som inte påverkar omgivande område i så hög utsträckning. En målsättning med detaljplanen är att skapa grönområden genom att anlägga naturlika topografi- och vegetationsridåer kring och omkring området.