HBTQI-diplomering för Norrköpings skolsköterskor och skolkuratorer

Publicerad

Under våren 2023 kommer kommunens skolsköterskor och skolkuratorer att genomgå en HBTQI-diplomering. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen kring HBTQI-personers livsvillkor för att på så sätt kunna ge ett gott bemötande.

Hbtqi-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Studier visar att hbtqi-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka hjälp. För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtqi-personer erbjuder utbildningskontoret en diplomering för kommunens alla skolsköterskor och skolkuratorer. Satsningen omfattar både grundskolan, gymnasiet och Komvux.

- Målet med utbildningen är att ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det gäller både i mötet med elever och på arbetsplatsen, i mötet med kollegor. Alla ska känna sig välkomna att arbeta i verksamheten oavsett sexuell läggning, säger Monika Sannebrink, chef för elevhälsans medicinska insatser.

Utbildningen ger deltagarna kunskap om följande områden och är uppdelad på två tillfällen:

  • Innebörden i grundläggande begrepp
  • Heteronormativitet och dess konsekvenser
  • Hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation
  • Normkritik och heteronorm
  • Transparaplyet och könsbekräftande behandling
  • Sexuell praktik, identitet och sjukdomar
  • Våld och heder

I utbildningen ingår också att göra en självreflektionsuppgift. Efter utbildningstillfälle 2 görs en utvecklingsuppgift och en handlingsplan för det fortsatta arbetet framåt.

Kontaktperson
Monika Sannebrink, chef elevhälsans medicinska insatser
011-15 77 64