Bostadssamordningens årsrapport 2022

Publicerad

Under onsdagen presenterade socialnämnden bostadssamordningens årsrapport för 2022. Totalt genomförde Bostadssamordningen 428 insatser. Rapporten visar bland annat på positiva siffror angående det vräkningsförebyggande arbetet, samt ett stärkt samarbete med kommunens fastighetsägare och hyresvärdar under föregående år.

– Något som gör mig glad är att det vräkningsförebyggande arbetet gett resultat, och där har Bostadssamordningen gjort ett fantastiskt jobb. Vi som kommun vill göra så mycket vi kan för att människor inte ska förlora sitt boende - framförallt för barnfamiljer är det upprivande att förlora den trygghet som ett stadigvarande hem innebär. Bostadssamordningen söker i ett tidigt skede upp personer där de har fått indikation på att det finns en hyresskuld för att se om det finns något behov av hjälp eller stöd, ett arbete som är mycket viktigt för att vi som kommun ska nå våra mål, säger Monica Holtstad (L), ordförande i socialnämnden.

Rapporten visar att det under 2022 genomfördes 152 kvarboende insatser i det vräkningsförebyggande arbetet, jämfört med 170 insatser 2021. Under året skrev Bostadssamordningen 160 nya avtal - av dessa var 127 nya objekt, medan 33 av dem var lägenhetsobjekt som har återanvänts och skrivits nya avtal på. De nya avtalen har under året använts för att täcka behovet av stödlägenheter, verksamhetslägenheter för olika målgrupper och lägenheter till Ukrainska flyktingar.

– Vi är mycket tacksamma för all stöttning vi fick i vårt arbete under 2022. Vi blev bland annat utmanade med ett ökat antal flyktingar som anvisades till Norrköping, och både hyresvärdar och civilsamhället visade vilja att hjälpa till med boende. Vi har också etablerat kontakt med nya hyresvärdar som vi inte haft hyresavtal med, vilket vi är oerhört glada över, säger Maria Torgersen, verksamhetschef socialkontoret.

Rapporten visar att bostadssamordningen nådde 87 procent i måluppfyllelse när det kommer till övertagande till eget avtal i stödboende, jämfört med 77 procent 2021. Till personer som är i behov av bostad erbjuder Bostadssamordningen rådgivning i hur man ska gå tillväga för att lösa sin bostadssituation på egen hand, eller om särskilda skäl föreligger, med socialkontorets och/eller kompetensförsörjningskontorets hjälp. Under 2022 inkom 423 bostadsrådgivningsärenden.

– Bostadsrådgivningen har under året breddat sina insatser, vilket jag är mycket glad över. Det behovet fanns, och det är ett arbete som behöver förstärkas ytterligare framöver. För att undvika ett digitalt utanförskap för de personer som behöver hjälp, men inte har den digitala kompetensen för att söka bostad på egen hand, så har bostadsrådgivningen under 2022 blivit mer praktisk och utbildande. Det innebär bland annat att vi ger ett mer konkret utbildande datastöd, och det är något jag ser mycket positivt på, säger Linda Uller, verksamhetschef ekonomiskt bistånd/arbetsmarknad, kompetensförsörjningskontoret.

Här kan du läsa Bostadssamordningens rapport i sin helhet Pdf, 905.3 kB.

Bostadssamordningen inrättades efter beslut i kommunstyrelsen 2002 med syfte att samordna kommunens bostadssociala resurser, tillgodose kommunens behov av sociala kontrakt och tillsammans med fastighetsägare, utveckla kommunens bostadssociala arbete. Styrningen av Bostadssamordningen sker gemensamt av fyra av kommunens nämnder: socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kompetensförsörjningsnämnden och byggnads- och miljöskyddsnämnden. Organisatoriskt ligger verksamheten under socialkontoret.