LiU-forskning om Norrköpings brottsförebyggande insatser för barn och unga

Foto: Norrköpings kommun
Publicerad

Norrköpings kommun tar hjälp av Linköpings universitet för att utvärdera sina insatser för barn och unga som har begått brott, eller ligger i riskzonen för att göra det.

– Huvudsyftet är att hitta framgångsfaktorerna. Vad tycker målgrupperna, alltså barnen och deras familjer, har hjälpt dem? Vi vill titta på socialkontorets insatser Uppsökande teamet och Hemmaplan var för sig, men också hur de påverkar varandra, säger Yvonne Thilander, socialdirektör.

Projektet har just inletts. I nästa fas ska forskare följa socialarbetarna i deras arbete och intervjua deltagande barn med familjer och personal. Utifrån det ska insatserna analyseras och justeras.

  • Uppsökande teamet fångar upp barn och ungdomar i risk för destruktivt och normbrytande beteende. Teamet erbjuder individuellt stöd till barn, unga och deras föräldrar, utan biståndsbedömning.
  • Hemmaplan är en biståndsbedömd öppenvårdsinsats för personer mellan 12 och 17 år med hög risk för fortsatt kriminalitet. Det är ett alternativ för att hjälpa ungdomen och familjen hemma, för att undvika placering på HVB-hem.

– Hemmaplan är en unik insats vi tagit fram för att vi tyckte att det saknades en heltäckande modell för målgruppens behov, men vi behöver en större kunskap om vad som behövs för att det ska fungera på bästa sätt i hemmiljön, säger Yvonne Thilander.

För att finansiera forskningen har socialkontoret ansökt om och beviljats det största möjliga stödet hos Brottsförebyggande rådet, 400 000 kronor. Linköpings universitet delfinansierar med 200 000 kronor.

– För oss som arbetar med forskning inom socialt arbete är forskning som bedrivs på det här sättet väldigt viktig, just därför ser vi väldigt mycket fram emot att vara del av den. Det här kommer att vara användbart för kommunen men också i andra sammanhang – och även bidra till forskningen på fältet, säger Magnus Dahlstedt, professor vid Linköpings universitet.

Ett aktivt arbete för att minska risken för att unga hamnar i kriminalitet är ett av kommunens övergripande mål.

– Vi är skyldiga att ge de här barnen de bästa förutsättningarna. Att vi lyckas är inte bara avgörande för barnen och deras familjer, det är en vinst för hela samhället, säger Monica Holtstad (L), socialnämndens ordförande.

Forskningsrapporten ska vara klar hösten 2024.