Positiv resultatutveckling för Unga i jobb

Publicerad

Arbetsmarknadsprojektet Unga i jobb som startade 2021 fortsätter ge positiva resultat. Fler ungdomar än föregående år har gått vidare till arbete eller studier efter anställningens slut.

– Det är fantastiskt att se det goda resultat som arbetssättet Unga i jobb ger. Det är mycket viktigt att vi fortsätter med detta arbetssätt för att ännu fler unga ska komma i egen försörjning och motverkar framtida beroende av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, säger Eva-Britt Sjöberg(KD), kommunalråd och ordförande i Kompetensförsörjningsnämnden.

Unga i jobb är ett arbetsmarknadsprojekt som finansieras via statsbidrag och kompetensförsörjnings-nämndens egna budget. Projektet, som vänder sig till ungdomar mellan 18-21 år inom Norrköpings kommun, syftar till att motverka ungdomsarbetslöshet och att stärka ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Det rör sig dels om ungdomar som själva sökt ekonomiskt bistånd eller ingår i hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd, och dels om ungdomar som har hoppat av gymnasiet, eller saknar fullständig gymnasieexamen och som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Grunden i projektet är att ungdomarna erbjuds anställning inom kommunala verksamheter och bolag. Till exempel inom vård och omsorg, förskolor, administration, kostenheten och Hyresbostäder.

Resultat sedan projektet inleddes 2021:

  • 2021: Ungdomarna fick anställning upp till 4 månader. 34 ungdomar anställdes varav 26 (cirka 76 procent) gick vidare till arbete/studier efter anställningens slut.
  •  
  • 2022: Ungdomarna erbjuds 6 månader anställning och mer fokus läggs på att stimulera de ungdomar som inte är klara med gymnasiet till att studera. Majoriteten avslutade sin anställning i februari 2023, och 24 av de 27 ungdomarna (cirka 89 procent) har gått vidare till arbete eller studier efter anställningens slut. Fler än året innan valt att studera vidare.
  •  
  • 2023: Unga i jobb 2023 är påbörjat enligt årshjulet, med 25 planerade anställningar.

– Det känns väldigt bra att vi får ett kvitto på att projektet motiverar ungdomarna till vidare studier eller nya utmaningar i arbetslivet. Våra arbetskonsulenter Mirza Kuko och Miguel Santa Eufemia har gjort ett fantastiskt jobb, och vi vet av erfarenhet att deltagarna tack vare projektet fått stärkt självkänsla och ny förhoppning om framtiden, säger Edita Bilandzic , enhetschef kompetensförsörjningskontoret.

Mer än bara anställning
Arbetskonsulenter finns med som stöd under hela anställningstiden. De har studiemotiverande samtal med ungdomarna, ger dem arbetsmarknadsorientering samt coachar i självkänsla och självförtroende. Ungdomarna har möjlighet att studera upp till 25 procent under anställningstiden.

Unga i jobb genomförs av Kompetensförsörjningskontorets arbetsmarknadsenheter och sker i samarbete med Utbildningskontoret som ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret.