Ny avsiktsförklaring gällande Norrköpings nya centralstation

Publicerad

Arbetet med att förbereda Norrköping för Ostlänken pågår för fullt, och under tisdagen togs ytterligare ett steg. Med en ny avsiktsförklaring tydliggör Norrköpings kommun, Trafikverket, Jernhusen och Region Östergötland målbild och ramarna för samverkan kopplat till planering och genomförande av Norrköpings nya centralstation.

Den nya centralstationen planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen planeras bostäder, kontor, handel, skolor och kulturaktiviteter. Utvecklingen av nya järnvägsspår och en ny centralstation ska ge förutsättningar för fler bostäder, näringslivs- och arbetsplatstillväxt samt ett mer hållbart resande. Det ska underlätta vardagen för de som bor och verkar i Norrköping samtidigt som regionens, kommunens och stationsområdets attraktivitet ökar.

Syftet med avsiktsförklaringen är att etablera långsiktiga relationer och en gemensam, samordnad process för utveckling av Norrköpings nya centralstation och nära omgivningar. Resultatet av aktiviteterna i avsiktsförklaringen ska hjälpa de medverkande att:

  • Bidra till och understödja en samlad besluts- och planeringsprocess med väl underbyggda beslut
  • Bidra till en kontinuitet och en robusthet när det gäller resurser samt samverkan
  • Lättare hantera eventuella målkonflikter, intressekonflikter samt avvikelser på grund av omvärldsförändringar
  • Bidra till ett genomförande av stationen som stödjer en så tidig trafikstart som möjligt i enlighet med beslutad målbild

De fyra parterna har gjort bedömningen att projektet nu är inne i ett skede som ställer höga krav på samordning för att möjliggöra ett bra gemensamt resultat. Avsiktsförklaringen syftar till att knyta upp parterna mot ett gemensamt engagemang och driv i arbetet med planering och genomförande av Norrköpings nya centralstation.
 Enligt den föreslagna fördelningen ska Trafikverket ansvara för det som benämns som Järnvägsanläggning (exempelvis spår och växlar) och Stationens kärnfunktion (exempelvis perronger och perronganslutningar med tillhörande utrustning) och Norrköpings kommun tillsammans med andra aktörer (exempelvis Jernhusen och Region Östergötland) ska ansvara för de övriga två – Bytespunkten (exempelvis hållplatser, parkering och resenärsservice) och Bytespunktens omland (exempelvis parker, torg och gator).