Snart kan du tycka till om kommunens översiktsplan!

Publicerad

Snart kommer kommunens förslag till översiktsplan ut på samråd. Det betyder att du då kan tycka till om det förslag som finns om hur Norrköpings mark- och vattenområden ska användas och hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Det kommer också finnas möjlighet att delta på samrådsmöten och diskutera Norrköpings framtid med tjänstepersoner och politiker.

Framsida för översiktsplanen. Ett kollage där olika vyer i Norrköpings kommun fogats samman. Stad, landsbygd, skog och förort.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. Översiktsplanen fungerar som vägledning och stöd när beslut ska fattas om användningen av mark- och vattenområden i detaljplaner och bygglov. Översiktsplanen visar också hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen visar på ett övergripande sätt hur Norrköping ska utvecklas. Det handlar inte om detaljfrågor som var ett övergångsställe ska placeras eller hur högt ett hus får vara. Det handlar istället om större frågor som exempelvis var det kan vara lämpligt att bygga ett bostadsområde, vilka områden som ska vara reserverade för framtida industrier eller hur samhällsservice ska utvecklas i kommunen. Vi blir fler och fler som bor i kommunen och översiktsplanen bidrar till att Norrköping kan utvecklas på ett hållbart sätt. Det ska vara trivsamt att bo, leva, arbeta och besöka Norrköpings kommun både idag och i framtiden.

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadskontoret i uppgift att ta fram en översiktsplan för Norrköpings kommun. Nu finns det en färdig samrådshandling med förslag till översiktsplan som snart kommer att gå ut på samråd. Detta förslag kommer att finnas tillgängligt både i en digital version och tryckt format.

Vad innebär ett samråd?

En översiktsplan ska vara ute på samråd för att det ska finnas möjlighet att kunna ge synpunkter på kommunens förslag. Ett samråd är ett tillfälle att prata med tjänstepersoner och politiker om Förslag till Översiktsplan för Norrköpings kommun. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter på förslaget. När samrådstiden är slut sammanställs de synpunkter som kommit in och efter det så uppdateras planförslaget. Alla inkomna synpunkter och kommunens kommentarer kommer du kunna ta del av i en samrådsredogörelse senare i år.

Varför ska jag tycka till?

Översiktsplanen visar hur Norrköping ska utvecklas i framtiden och kommunen vill ha in dina åsikter om förslaget. Du har värdefull kunskap om Norrköping som är viktig för kommunen i det fortsatta arbetet. Hur vill du att Norrköping ska se ut i framtiden? Detta är din chans att göra din röst hörd.

Var ska jag tycka till?

Mer information om hur du tycker till om planförslaget skickas ut i samband med att samrådet offentliggörs. Information uppdateras kontinuerligt på www.norrkoping.se/oversiktsplan om översiksplaneprocessen och samrådet.