Säkrare cykelväg och reparation av Riksbron – nu inleds årets arbeten för bättre gator och vägar

Publicerad

Med våren kommer möjligheten att jobba med utbyggnad och underhåll av cykelvägar, spårvagnsspår och gator. I år kommer kommunen bland annat rusta flera sträckor av spårvagnsspåren för framtiden, göra säkrare cykelvägar samt underhålla Riksbron. Detta kommer att påverka framkomligheten.

Norrköping är en stad som växer. Vi blir fler kommuninvånare som ska ta oss till skola, jobb och fritidsaktiviteter. Företagare behöver goda kommunikationer och god logistik för sina verksamheter. Nya stadsdelar kommer till som behöver nya gator och cykelbanor. Under kommande år görs också stora väg- och järnvägssatsningar i form av bland annat Johannisborgsförbindelsen och Ostlänken.

Planerade och akuta åtgärder

Våra gator och vägar är viktiga. Vi vill vara en hållbar stad där det är lätt att ta sig fram. Varje år gör Norrköpings kommun många projekt för att utöka systemen och underhålla befintlig infrastruktur för bil-, spårvagns- och cykeltrafik. De flesta arbeten görs från påsk till november. Väderförhållanden avgör: med en mild höst blir säsongen längre. Förutom kommunen så gör också Nodra och EON planerade arbeten som kan påverka framkomligheten. Ett exempel på det är när VA-ledningar ska bytas ut. Till de planerade arbetena kommer också akuta åtgärder som uppstår av till exempel skador eller läckande avloppsrör och då kan trafik stängas av med kort varsel.

Planerar för att minska störningarna

Norrköpings kommun försöker planera asfalteringar och vägarbeten så att de inte krockar med andra avstängningar för att påverka trafikflödet så lite som möjligt. Vi försöker också komprimera tiden för arbetet, särskilt vid platser med stor genomströmning av passagerare eller trafik. Trots det uppstår störningar och vi ber om förståelse för det. Lätta på gasen, planera in lite mer tid för din resa och välj en annan väg eller ett annat färdsätt om möjligt. Skyltar visar på alternativ färdväg.

Säsongens större arbeten

Under 2023 gör Norrköpings kommun flera större planerade arbeten som du hittar i listan nedan. Alla arbeten är ännu inte tidsatta och de tidsangivelser som anges här kan också komma att justeras beroende på förändrad planering.

 • Asfaltering av körbanan på Lindövägen, från Östra promenaden till Ledungsrondellen. Arbetet sker nattetid under vecka 21-22. Delar av gång- och cykelbana kommer också att få ny beläggning.
 • Trafiksäkerhetsarbete på Finspångsvägen mellan Tråbrunna och Eriksbergsrondellen. Räcke sätts upp för att skydda cyklisterna genom att cykelväg och körbana skiljs åt. Sträckan asfalteras i vecka 33.
 • Cykelväg anläggs på Olai kyrkogata och Hamngatan ner mot Motala ström. Arbete pågår från 8 maj till 31 augusti. Hamngatan stängs av helt för trafik.
 • Södra kajen får ett gång- och cykelstråk längs vattnet från Hamnbron mot Inre hamnen. I anslutning till Södra kajen anläggs och förbättras övergångsställen på Sjötullsgatan och vid Hamnbron. Arbete inleds vid Hamnbrons södra fäste i vecka 21.
 • Vid Riksbron kommer reparationsarbeten utföras från augusti till november. Ett körfält kommer att vara öppet, men med begränsad kapacitet. Risk för bilköer.
 • Spårarbeten för spårvagn görs på olika sträckor under året. De arbeten som planeras är Trumpetaregatan-Kvarnberget (v 21 till 23), Resecentrum (v 35 till 41) samt spårkurvan vid Vägträffen (v 42 till 43). Under dessa perioder ersätts spårvagnen av buss.
 • I Sandtorp i Klockaretorpet görs flera olika arbeten med avlopp, fjärrvärme, spårvagnsspår och vägar som påverkar framkomligheten i perioder. I höst startar ett stort arbete med spårvagnsspår vilket innebär att bussar kommer att ersätta spårvagnarna. Från v 42 till november 2024.
 • På Kristinagatan från Södra Promenaden till Strömmen görs tillgänglighetsarbeten. Gatan kommer också att asfalteras.
 • Asfaltering Fjärilsgatan från Söderleden till Smedbygatan vecka 27.
 • Asfaltering Kromgatan från Blygatan till Kiselrondellen vecka 27.
 • Asfaltering Skepparegatan vecka 23 till 24.

norrkoping.se hittar du löpande uppdateringar om vägavstängningar under ”driftinformation”.

Nodra utför VA-arbeten

Nodra har också flera planerade arbeten som påverkar trafiken. Ett exempel är ett byte av VA-ledning längs delar av Kungsgatan som pågår från den 14 maj till 6 juni. Eftersom VA-ledningarna ligger nergrävda mitt i gatan behöver vägbanan stängas av för biltrafik mellan Bergsbron och St Persgatan. Gång- och cykelbana kommer att fungera som vanligt. Läs mer på Nodras hemsida

Landsväg med cykelbana där avgränsningen mot körbanan är målad i marken

Cykelbanan längs Finspångsvägen mellan Tråbrunna och Eriksbergsrondellen kommer att få en avgränsning mot biltrafiken. Räcke ska monteras och vägbanan kommer också att asfalteras.

Vy över trafikled och Riksbron. Bilar i rörelse.

Riksbron kommer att renoveras efter sommaren. Det kommer att påverka trafikflödet mellan augusti och november.