Detaljplan för Johannisborgsförbindelsen ställs ut

Publicerad

Bild: Planförslag etapp 2


Den planerade nya vägförbindelsen, Johannisborgsförbindelsen, som ska binda samman huvudvägnätet och skapa en komplett yttre ringled runt Norrköping, byggs i flera etapper. Detaljplan över etapp 2 som rör sträckan mellan Lindörondellen i söder och Norra Promenaden i norr, med bro över Motala ström, kommer att ställas ut för granskning i förvaltningshuset Rosen mellan 29 maj och 26 juni.

Under granskningstiden kan allmänheten lämna in skriftliga synpunkter på planförslaget. Efter granskningstiden tas det slutgiltiga planförslaget upp för beslut i slutet av 2023. Byggnationen inleds under hösten 2024.

Planförslaget för etapp 2 (se illustrationskarta) innebär att en ny huvudgata på cirka 2 kilometer ska byggas och ingå i det övergripande nätet för biltrafik. Huvudgatan ska klara stora trafikflöden vilket innebär att de hårt belastade vägarna Östra Promenaden, Hamnbron och Packhusgatan avlastas.

– Det här förslaget kommer att innebära att trafik som ska igenom stadskärnan flyttas längre ut, vilket leder till en renare luftmiljö och minskat buller. Det blir också lättare att utveckla innerstaden när marken kan användas effektivare. Men vi är intresserad av att höra vad Norrköpingsborna tycker och tänker i frågan när vi bjuder in till samråd. Jag hoppas att många kommer och tittar på planförslaget och tar chansen att tycka till om idéerna, säger kommunalråd och ordförande i samhällsplaneringsnämnden Reidar Svedahl (L).

När det gäller övriga etapper av Johannisborgsförbindelsen har planarbetet för etapp 3 inom Slottshagen påbörjats och samråd planeras under hösten 2023, med planerad byggstart under 2027. Etapp 4 inom Butängen, inklusive bro över järnvägsområdet, har projektstart under hösten 2023 och planerad byggstart under 2028.

Samhällsplaneringsnämnden kommer att fatta beslut i frågan den 17 maj.