Ny samverkan för att påskynda individers etablering i arbetslivet

Publicerad

Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen har ingått en överenskommelse om samverkan för att påskynda individers etablering i arbetslivet. Med utgångspunkt i regionala och lokala rekryteringsbehov syftar överenskommelsen till att främja kompetensförsörjning och tillväxt.

Målgruppen för samverkan är de personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis röra sig om individer som har:

  • Funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan
  • Kort utbildningsbakgrund
  • Brister i språknivå
  • Övriga bakomliggande faktorer som gör att man riskerar att bli eller är långtidsarbetslös

I målgruppen för överenskommelsen ingår också företag som har behov av stöd i kompetensförsörjningen samt kommunen som arbetsgivare.

Målsättningen är att utbudet av vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser ska matcha det lokala näringslivets behov och främja kompetensförsörjningen i branscher där det är brist på arbetskraft. Målet är också att antalet personer som tar del av parternas insatser och utbildningar ska öka jämfört med föregående år och att antalet långtidsarbetslösa som avslutas till arbete eller studier ska öka jämfört med föregående år.

För arbetet inom ramen för denna överenskommelse finns en styrgrupp som består av representanter med beslutsmandat från Norrköpings kommun och från Arbetsförmedlingen. Styrgruppen har till uppgift att leda arbetet mot att nå de uppställda målen. Samtliga mål följs upp av styrgruppen en gång per år, under första kvartalet.