Framtidens Norrköping

Publicerad

Nu är kommunens nya översiktsplan är ute på samråd. Vi vill på ett lite lättare sätt beskriva Norrköpings kommuns målbild, utmaningar och långsiktiga strategier för samhällsbyggnadsutvecklingen. Vi har därför skrivit tre artiklar som lyfter olika delar av översiktsplanen. I denna artikel ligger fokus på vår målbild för hur framtidens Norrköping ska utvecklas

Levande stad och landsbygd

I framtidens Norrköping har vi ett bra samspel inom hela kommunens yta. Staden, de mindre orterna och den levande landsbygden har fortsatt att växa och är en stor tillgång för invånare, näringsliv och besökare. Landsbygden är en levande del av vår kommun där jordbruksmarken ger oss våra livsmedel – men livsmedelsförsörjningen härifrån är även viktig på ett nationellt och globalt plan. Landsbygdsorterna, skärgårds- och skogsmiljöerna fortsätter vara en plats för Norrköpingsbor att bo, röra sig i och besöka. Utveckling i stads– och landsbygdsmiljöer bevarar den biologiska mångfalden och erbjuder upplevelser av kultur genom att fokusera på människan, djuren och växterna.

Ett klimatsmart och motståndskraftigt Norrköping

Framtidens Norrköping är en klimatsmart kommun som är motståndskraftig, begränsar klimatpåverkan och är anpassad efter klimatförändringar. Kommunen och näringslivet arbetar tillsammans i omställningen och resurshållningen. Klimatsmarta lösningar som förser oss med växtlighet och vatten (grön- och blåstrukturer) är en naturlig del av planeringen. Hållbara resor, hållbart byggande och ett fossilfritt Norrköping är även fortsättningsvis ledande ord i planeringen.

Ett Norrköping för alla

Norrköping är fortsatt en färgstark kommun med plats för alla kommuninvånare. I framtidens Norrköping erbjuder vi fler trygga sociala mötesplatser, närhet till service och ett brett utbud av bostäder. Norrköping ska planeras på ett sådant sätt så att sociala ytor och rörelsestråk binder ihop kommunens olika delar. Det är ska vara lätt och smidigt att resa på ett hållbart sätt i vardagen.

En hållbar nod i landet

Framtidens Norrköping har fler arbetstillfällen och kommunen har stärkt sin roll som hållbar transportnod. Det ska vara lätt att arbetspendla inom regionen men även att åka till och från andra platser, till exempel Stockholm. Kommunen har utvecklat infrastrukturen och tillgången till kollektivtrafik, vilket gör det smidigt att bo, arbeta och pendla inom och utanför Norrköping. Norrköping är även i framtiden en självklar logistiknod, med än starkare tillgång till väg, järnväg, sjöfart och flyg.

Ett innovativt och multifunktionellt Norrköping

Även i framtiden kan universitetet och kunskapsintensiva verksamheter dra nytta av det fantastiska läget mitt i staden. I kommunens skapas ännu mer plats och ännu bättre förutsättningar för utbildningar och företag. Norrköpings viktiga industrier och statliga verk fortsätts värnas om och tillgången till verksamhetsmark matchar näringslivets behov. Det innovativa och kreativa Norrköping är hållbart, mångsidigt och konkurrenskraftigt. Kunskapsutveckling, idrott, kultur och näringsliv är i fokus för utvecklingen.

Läs mer

Läs mer om översiktsplanen här.