Utmaningar och möjligheter när Norrköping utvecklas

Publicerad

Kommunens nya översiktsplan är ute på samråd och du har chans att tycka till. I tre artiklar beskriver vi Norrköpings kommuns målbild, utmaningar och långsiktiga strategier för samhällsbyggnadsutvecklingen. Det här är den andra artikeln och här presenteras ett antal utmaningar som Norrköping står inför och strategier för att kommunen ska utvecklas hållbart och attraktivt.

Växa i rollen som storregional stad

 • För att stärka Norrköpings attraktionskraft och växa i rollen som storregional stad behövs ett brett bostadsutbud för människor i olika delar av livet, ett varierat utbud av arbeten och lättillgängliga grönområden. Distansarbetet ökar, vilket kräver plats för arbete i bostaden och tillgång till en trivsam närmiljö med service, rekreation och mötesplatser.
 • En annan viktig del för utvecklingen är Ostlänken som kommer att leda till kortare restid och möjlighet till tätare tågavgångar till och från Stockholm, men också ökad kapacitet för tätare regiontrafik. Bättre tillgänglighet och en ny centralstation gör det möjligt för innerstaden att växa norr- och österut. Det blir viktigt med en välfungerande station med smidiga byten mellan olika trafikslag.
 • När vi blir fler behöver innerstaden fortsätta utvecklas på olika sätt. Det är viktigt att utbudet är lättillgängligt, eftersom staden är som en motor för hela kommunen, grannkommunerna och grannregionerna. Det lockar företagsetableringar och möjliggör för näringslivet att fortsätta växa.

Växa resurseffektivt och tåligt

 • Naturkatastrofer som värmeböljor, stormar och översvämningar har femdubblats i antal sedan 1970-talet och forskningen visar att klimatförändringen är ett faktum. Norrköping ligger nära havet och Motala ström går genom staden. Närheten till vattnet är viktig för exempelvis rekreation och fritid, men innebär också utmaningar. Norrköping behöver lösningar som är motståndskraftiga på lång sikt.
 • Den biologiska mångfalden och gröna infrastrukturen ska bevaras och ekosystemtjänster, alltså det naturen ger oss, användas på ett hållbart sätt för att Norrköping fortsatt ska kunna växa resurseffektivt.
 • I takt med att vi blir fler Norrköpingsbor, befintliga verksamheter utvecklas och nya etablerar sig blir det ännu viktigare att växa på ett hållbart sätt. Det innebär bland annat att kommunen behöver se till att befintlig och ny bebyggelse tål dagens och framtidens klimat.
 • För att växa resurseffektivt och skapa ett robust Norrköping behöver komplettering, utveckling och nybyggnation främst ske i områden som redan används intill staden, tätorter och orter i andra lägen. Det är viktigt för att värna om värdefull jordbruksmark, natur och stadsnära rekreationsområden som kan användas av Norrköpingsbor i dag och i framtiden.

Områdesutveckling för trygghet och integration

 • Socioekonomisk status, folkhälsa och upplevd trygghet varierar i olika delar av kommunen. Den fysiska närmiljön påverkar individers upplevelse och tillgänglighet till en plats eller ett område. Mer sammanhängande områden kan skapas för att öka den upplevda tryggheten. Det handlar exempelvis om att överbrygga fysiska barriärer, skapa eller utveckla lättillgängliga mötesplatser och stärka barnperspektivet ytterligare. Platsens unika förutsättningar är grunden till hur området borde utvecklas. En medveten utformning är viktig och gör att människor kan känna sig delaktiga, få mer jämlika livsvillkor, ha tillit till sin omgivning, vara fysiskt aktiva och må bra.
 • En annan viktig del är att det finns tillgång till bostäder med rimliga priser i hela kommunen som bostadssökande har råd med och som uppfyller kvalitets- och miljökrav.

Bli en tydligare kunskapsstad

 • Från att primärt ha varit en industristad utvecklas Norrköping med mer kunskapsintensiva verksamheter. Sedan millennieskiftet har nya bostads- och verksamhetsområden vuxit fram och befolkningen har ökat samtidigt som högre utbildning och ett nytt näringsliv utvecklats. I centrala Norrköping finns en stor del av kommunens arbetstillfällen, varav många arbetar inom olika kontorsnäringar. Kontorsnäringar har stärkts de senaste åren och förväntas fortsatt öka.
 • Det finns både utmaningar och möjligheter med att ta ytterligare steg mot en kunskapsstad. Industrilandskapet och andra attraktiva innerstadsmiljöer är viktiga för att Norrköping fortsatt ska kunna stärka sysselsättningen inom kunskapsintensiva och innovativa, nyskapande, tjänsteföretag. Inom industri- och logistikbranscher finns en automatiseringstrend, vilket kräver högteknologiska och kunskapsintensiva branscher. Campus Norrköping och den forskning som bedrivs där har en stor betydelse och möjliggör nyetablering av innovativa företag.

Läs mer

Om översiktsplanen

Den tidigare artikeln, om framtidens Norrköping